Wszystkie kategorie

Masz małą firmę – sprawdź czy podatek liniowy się opłaca

Wszystkim naszym klientom, którzy zastanawiają się nad wyborem formy opodatkowania swojej działalności, zwracamy uwagę na podatek liniowy. Choć jest to często wybierana przez przedsiębiorców forma opodatkowania, to wcale nie musi być ona korzystna dla właścicieli małych firm z niewielkimi dochodami. …

Leasing – 3 rzeczy, których możesz nie wiedzieć

Jeśli badają Państwo kwestie leasingu lub szukają finansowania na firmowe inwestycje, polecamy ten tekst mówiący o tym: że nie tylko samochody bierze się w leasing – warto rozważyć tę formę finansowania dla np. sprzętu biurowego, że wzrosły możliwości odliczania Vat …

Jak najkorzystniej (po)zbyć się … samochodu?

Samochód, wśród licznej rzeszy przedsiębiorców, jest i chyba będzie nadal najpopularniejszym przedmiotem wykorzystywanym w prowadzonej działalności gospodarczej. Bardzo często, zwłaszcza w małych firmach, jest on głównym źródłem „pozyskiwaniu VATu” i „dostarczycielem kosztów”. Prędzej czy później przychodzi jednak moment w którym zapada …

Kwota wolna od podatku – 6 kwestii, które warto znać

Zwłaszcza początkującym przedsiębiorcom polecamy tych 6 kwestii: Nie każdy przedsiębiorca może korzystać z kwoty wolnej od podatku Co w sytuacji, gdy dochód nie przekracza kwoty wolnej? Kiedy obniża się podatek dochodowy z tytułu kwoty wolnej od podatku Każdemu podatnikowi przysługuje …

Nowoczesna księgowość – od 2016 roku w standardzie XML

Już od 1 stycznia 2016 roku księgi podatkowe i dowody księgowe będą musiały być prowadzone w postaci elektronicznej Jednolitego Pliku Kontrolnego. Wymóg prowadzenia rachunkowości w standardzie XML w pierwszych latach obejmie tylko duże firmy. Jednakże już od 2018 roku dotyczyć …

Warto zajrzeć

Wyszukiwarka do weryfikowania podatników – Ministerstwo Finansów Chcieliśmy poinformować tych z Państwa, do których ta informacja jeszcze nie dotarła, że Ministerstwo Finansów uruchomiło na swojej stronie internetowej usługę sprawdzania statusu krajowego podatnika podatku VAT. Głównym celem tego bardzo przydatnego narzędzia …

Zasada rezydencji i zasada źródła

Podmiotowość w polskim podatku dochodowym od osób fizycznych oparta została przede wszystkim na tzw. zasadzie rezydencji, czyli zależy od miejsca zamieszkania osoby fizycznej i jest związana z tzw. nieograniczonym obowiązkiem podatkowym. Osoba posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium RP płaci podatek od całości swych dochodów krajowych i zagranicznych, bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Drugą […]

Zasada osobistego charakteru podatku

Kolejną generalną regułą, odnoszącą się do podmiotowego zakresu polskiego podatku dochodowego od osób fizycznych, jest zasada osobistego charakteru opodatkowania, czyli odrębnego opodatkowania każdej osoby fizycznej, niezależnie od istniejących pomiędzy nimi więzi rodzinnych czy też powiązań majątkowych względnie gospodarczych. Odzwierciedleniem tej zasady, wyrażonej przede wszystkim w przepisie art. 8 omawianej ustawy, jest między innymi brak podmiotowości […]

Wyłączenia spod opodatkowania

W swym aktualnym kształcie przepis art. 2 u.p.d.o.f. określa siedem rodzajów przychodów, do których nie stosuje się przepisów omawianej ustawy. Są to: przychody z działalności rolniczej w rozumieniu art. 2 ust. 2 u.p.d.o.f. z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu art. 2 ust. 3 u.p.d.o.f przychody z gospodarki leśnej w rozumieniu ustawy […]

Ogólna definicja przychodu

Jak wyżej wskazano, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają zasadniczo dochody z wszelkiego rodzaju źródeł przychodów. Zgodnie z ogólną definicją dochodem ze źródła przychodów jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym (art. 9 ust. 2. u.p.d.o.f.). Jeżeli podatnik uzyskuje dochody z więcej niż jednego źródła przychodów, […]

Źródła z których przychody podlegają ściśle ogólnej definicji przychodu

Przeanalizowana definicja pojęcia przychodu nie ma charakteru uniwersalnego. W dalszych przepisach ustawy (art. 12-20 u.p.d.o.f.) zawarte są bowiem bardziej szczegółowe – a niekiedy mające charakter wyjątku – definicje przychodów z poszczególnych źródeł, którym towarzyszy w niektórych przypadkach określenie szczególnego sposobu ustalania momentu powstania tego przychodu. Przyjmując za punkt wyjścia zacytowaną wyżej treść art. 11 u.p.d.o.f., […]

Źródła z których przychody podlegają ogólnej definicji przychodu z uszczegółowieniami

Do drugiej grupy zaliczają się te źródła, w przypadku których ogólna definicja przychodu zawarta w art. 11 u.p.d.o.f. została dodatkowo uszczegółowiona dalszymi przepisami ustawowymi. Dotyczy to: po pierwsze, stosunku służbowego, stosunku pracy (w tym spółdzielczego stosunku pracy) oraz pracy nakładczej; za przychód tak pojętego pracownika uznaje się mianowicie wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną […]

Źródła z których przychody podlegają odrębnym definicjom przychodu innym niż ogólna

W przypadku trzeciej i zarazem ostatniej grupy źródeł przychodów ustawodawca wprowadził wyjątek, polegający na odrębnym zdefiniowaniu pojęcia przychodu, w sposób istotnie niekiedy odbiegający od ogólnej reguły, określonej przepisem art. 11 u.p.d.o.f. Owe szczególne zasady ustalania wielkości przychodu dotyczą kilku istotnych źródeł przychodów. Przypadek pierwszy to przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, czyli – zgodnie z art. […]

Ogólne zasady ustalania kosztów uzyskania przychodu

W myśl art. 22 u.p.d.o.f. kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy. W analizowanym przepisie pojawia się kilka pojęć, spośród których tylko nieliczne nie nasuwają żadnych wątpliwości interpretacyjnych. Dotyczy to przede wszystkim pojęcia osiąganie […]

Szczególne zasady ustalania kosztów uzyskania przychodu

Przeanalizowane ogólne reguły, odnoszące się do pojęcia kosztu uzyskania przychodu, doznają w omawianym podatku licznych wyjątków. Polegają one generalnie na przyjęciu w odniesieniu do przychodów z określonych źródeł kosztów zryczałtowanych. Biorąc pod uwagę konstrukcję tego rodzaju kosztów, wyróżnić można dwie podstawowe grupy wyjątków od zasady ustalania kosztów faktycznie poniesionych. Pierwszy typ kosztów zryczałtowanych to koszty, […]

Dochód i podstawa opodatkowania

Podstawą opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych jest zasadniczo suma dochodów z poszczególnych źródeł przychodów. Dochód ustawodawca definiuje jako dodatnią różnicę między sumą przychodów a kosztami ich uzyskania w danym roku podatkowym.

Ulgi podatkowe odejmowane od dochodu

Państwo za pomocą odpowiedniej polityki finansowej może posłużyć się podatkami do realizacji celów innych niż fiskalne. Służyć temu mogą ulgi podatkowe, faworyzujące określone kierunki działalności, jej przejawy lub sytuacje, w których znaleźli się określeni podatnicy.

Wysokość podatku

Podatek dochodowy od osób fizycznych pobiera się od podstawy opodatkowania według stawek progresywnych szczeblowych. Skala podatkowa określona w art. 27 ust. 1 i 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie ma zastosowania do dochodów opodatkowanych w formach uproszczonych, lecz jedynie w odniesieniu do dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych. Stawki podatkowe określają wysokość podatku […]

Ulgi podatkowe odejmowane od podatku

Podatek wynikający z zastosowania do podstawy opodatkowania właściwej stawki ulec może pomniejszeniu w przypadku podatników korzystających z ulg określonych art. 27b i 27f u.p.d.o.f. Swoim charakterem ulgi te zbliżone są do omówionych wcześniej odliczeń od dochodu przed opodatkowaniem. Polegają one bowiem również na uprawnieniu podatników do pomniejszenia kwoty podatku w przypadku poniesienia określonego rodzaju wydatków. […]

Wspólne cechy wszystkich form zryczałtowanego podatku dochodowego

Ustawa z dnia 27 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (DzU nr 144, poz. 930 ze zm.) sankcjonuje szczególne zasady opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, dotyczące niektórych grup podatników. Wyjątkowość tych form polega generalnie na pominięciu – dla potrzeb wymiaru analizowanego podatku – niektórych elementów techniki […]

Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych opłacać mogą przede wszystkim osoby fizyczne osiągające przychody z wykonywania określonego rodzaju wolnych zawodów i pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub w formie spółki cywilnej i jawnej, w których wspólnikami pozostają wyłącznie osoby fizyczne. Ponadto – począwszy od 2003 roku — ta forma opodatkowania znajduje także zastosowanie do osób nieprowadzących działalności […]

Zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej

Zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej – podobnie jak instytucja ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – znajduje zasadniczo zastosowanie wyłącznie wobec podatników będących osobami fizycznymi i prowadzących – samodzielnie, a niekiedy także w formie spółki nieposiadającej osobowości prawnej – działalność gospodarczą lub wykonujących wolne zawody. W tym przypadku jednak w grę wchodzą wyłącznie enumeratywnie wymienione […]

Zryczałtowany podatek dochodowy od osób duchownych

Zryczałtowany podatek dochodowy obciążający osoby duchowne obejmuje ich przychody, pochodzące z opłat otrzymywanych w związku z pełnionymi funkcjami o charakterze duszpasterskim, czyli – jak słusznie wskazuje się w piśmiennictwie – funkcjami, których podstawową treścią jest szeroko rozumiane sprawowanie kultu religijnego. Kwotowe stawki ryczałtu są kwartalne i zależą od dwóch czynników, to jest funkcji sprawowanej przez […]

Zaliczki na podatek dochodowy obliczane i wnoszone przez samych podatników

Do samodzielnego obliczania i wnoszenia zaliczek zobowiązani są natomiast przede wszystkim podatnicy uzyskujący przychody z działalności gospodarczej, a także przychody z najmu i dzierżawy (art. 44). Obowiązek wpłacania zaliczek powstaje w tym przypadku, poczynając od miesiąca, w którym dochody podatnika przekroczyły kwotę wolną od podatku, wynikającą z tabeli stawek podatkowych. Zaliczkę za pierwszy miesiąc oblicza […]

Rozliczenie roczne podatku dochodowego

Technika samoobliczenia podatkowego jest natomiast zasadą w przypadku ustalania wysokości podatku dochodowego od osób fizycznych. Zgodnie bowiem z art. 45 u.p.d.o.f. wszyscy podatnicy tego podatku mają obowiązek – w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym – złożyć urzędom skarbowym zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (lub poniesionej straty) oraz dokonać wpłaty ewentualnej różnicy […]

Charakterystyka podatku od towarów i usług

Podatek od towarów i usług jest podatkiem konsumpcyjnym, czyli obciążającym wykorzystanie towarów i usług na cele prywatne (do zaspokojenia potrzeb osobistych — niezwiązanych z działalnością gospodarczą). Jest to podatek konsumpcyjny powszechny, a zatem, co do zasady, nakładany na konsumpcję wszelkiego rodzaju dóbr i usług (w odróżnieniu od podatku akcyzowego, który jest podatkiem konsumpcyjnym selektywnym, to […]

Zasada powszechności przedmiotowej VAT

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, w myśl art. 5 ust. 1 u.p.t.u., podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów, import towarów na terytorium kraju, wewnątrzwspółnotowa dostawa towarów oraz wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju. Podstawowymi czynnościami opodatkowanymi są dostawa towarów i świadczenie usług. Z kolei eksport, […]

Transakcje zagraniczne

Inne od wcześniejszego znaczenie nadane zostało pojęciom “importu” i “eksportu”. Otóż w związku z przystąpieniem do Unii Europejskiej, importem towarów w rozumieniu ustawy jest przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium Unii Europejskiej (art. 2 pkt 7 u.p.t.u.). Terytorium państwa trzeciego to terytorium niewchodzące w skład terytorium Unii Europejskiej. W przypadku importu istotna jest […]

Zwolnienia podatkowe z VAT

Wszystkie wyżej wskazane czynności podlegają opodatkowaniu niezależnie od tego, czy zostały wykonane z zachowaniem warunków oraz form określonych przepisami prawa. Opodatkowaniu mogą zatem podlegać nawet czynności, które zostały wykonane bez uzyskania wymaganych prawem zezwoleń czy koncesji albo są nieważne na gruncie prawa cywilnego z powodu niezachowania formy czynności prawnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności (np. niezachowania […]

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą

Podatkowi od towarów i usług podlegają wskazane czynności należące do zakresu przedmiotowego podatku, o ile jednak zostały dokonane przez podmioty będące podatnikami tego podatku. Dla opodatkowania danej czynności istotne jest, aby podmiot działał w charakterze podatnika w odniesieniu do tej konkretnej czynności. Podatnikami podatku od towarów i usług są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości […]

Podatnicy nieprowadzący działalności gospodarczej

Podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne niebędące podatnikami, o których mowa w art. 15 (a zatem nieprowadzące samodzielnie działalności gospodarczej), dokonujące okazjonalnie wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu (art. 16 u.p.t.u.). W myśl art. 17 ust. 1 pkt 1-3 u.p.t.u. podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości […]

Odwrotne obciążenie

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4-5 u.p.t.u. podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące usługobiorcami usług świadczonych przez podatników zagranicznych lub nabywcami towarów dostarczonych przez podatników zagranicznych niezarejestrowanych w Polsce. W przypadku podmiotów wymienionych w art. 17 ust. 1 pkt 4—5 u.p.t.u. (nabywców towarów i usługobiorców) […]

Zwolnienie podmiotowe dla drobnych przedsiębiorców

Ustawa o podatku od towarów i usług wprowadza zwolnienie podmiotowe dla tzw. drobnych przedsiębiorców. Od podatku od towarów i usług zwolniono sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 złotych. Od podatku zwolniono też sprzedaż dokonywaną przez podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie […]

Miejsce dokonania dostawy towarów

Podatek od towarów i usług jest podatkiem o charakterze terytorialnym. Oznacza to, że opodatkowaniu w Polsce podlegają tylko te dostawy towarów i te usługi, dla których miejscem świadczenia, wyznaczonym zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, jest terytorium kraju. Tak wyznaczone miejsce powstania obowiązku podatkowego może nie mieć nic wspólnego z miejscem faktycznego wykonania czynności. […]

Opodatkowanie międzynarodowych transakcji towarowych

Choć miejscem świadczenia w przypadku dostawy towarów wysyłanych lub transportowanych jest miejsce rozpoczęcia wysyłki lub transportu, model opodatkowania międzynarodowych transakcji towarowych jest generalnie oparty na zasadzie państwa przeznaczenia. Oznacza to, że podatek z tytułu międzynarodowej transakcji towarowej powinien zostać rozliczony według stawki VAT właściwej dla danego towaru w państwie, do którego towar ten jest wysyłany […]

Zasady ogólne ustalania miejsca świadczenia usług

Regulacja miejsca świadczenia usług jest znacznie bardziej skomplikowana. Na potrzeby określania miejsca świadczenia usług polski ustawodawca, kierując się obowiązującymi w tym zakresie unormowaniami unijnymi, dokonał podziału na usługi świadczone na rzecz podatników (przedsiębiorców) i usługi świadczone na rzecz podmiotów niebędących podatnikami (konsumentów). Przy określaniu miejsca świadczenia usług obowiązuje szczególna definicja podatnika. Zgodnie z art. 28a […]

Przepisy szczególne ustalania miejsca świadczenia usług

Od powyższych zasad ogólnych wprowadzono szereg wyjątków – przepisów szczególnych (zob. art. 28d-28n u.p.t.u.). Niektóre z nich są wspólne dla usług świadczonych dla podatników i usług świadczonych dla podmiotów niebędących podatnikami, a inne właściwe tylko dla danej kategorii usług. Poniżej omówione zostaną wybrane wyjątki. Zarówno w przypadku usług dla podatników, jak i podmiotów niebędących podatnikami, […]