Bilans


Wn Aktywa

A. Aktywa trwałe

I.  Wartości niematerialne i prawne

II. Rzeczowe aktywa trwałe

III. Należności długoterminowe

IV. Inwestycje długoterminowe

V.  Długoterminowe należności międzyokresowe

B. Aktywa obrotowe

I.  Zapasy

II. Należności krótkoterminowe

III. Inwestycje krótkoterminowe

IV. Krótkoterminowe należności międzyokresowe

Ma Pasywa

A. Kapitał własny

I.  Kapitał podstawowy

II. Kapitał zapasowy

III. Kapitał z aktualizacji wyceny

IV. Pozostałe kapitały rezerwowe

V.  Zysk (strata) z lat ubiegłych

VI. Zysk (strata) netto

VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

I.  Rezerwy na zobowiązania

II. Zobowiązania długoterminowe

III. Zobowiązania krótkoterminowe

IV. Zobowiązania międzyokresowe

Sprzedaż i rozchód sprzedanych materiałów

Sprzedaż materiałów

Przychody            Należności
ze sprzedaży materiałów     od odbiorców
Wn        Ma      Wn    Ma
____________________      ____________
     |Wartość        Wartość|
     |netto<-----------|----brutto |
              |
              |
Zobowiązania        |
z tytułu podatku VAT    |
Wn          Ma  |
_______________________  |
      |Podatek VAT  |
      |należny<-------|


Przekazanie sprzedanych materiałów odbiorcy
(rozchód sprzedanych materiałów)

 Materiały             Wartość
                  sprzedanych materiałów
                  w cenie zakupu
 Wn         Ma  Wn        Ma
 ______________________  ___________________
M|Materiały  |            |
a|niesprzedane|            |
t|      |       Wartość  |
e|Materiały  |Materiały  sprzedanych|
r|  sprzedane|sprzedane--->materiałów |
i              w cenie  |
a              zakupu   |
ł
y

Wzorcowy plan kont

Zespół 0. Aktywa trwałe
Zespół 1. Środki pieniężne
Zespół 2. Należności i zobowiązania (rozrachunki)
Zespół 3. Towary i materiały
Zespół 4. Koszty rodzajowe (proste)
     - układ porównawczy kosztów
Zespół 5. Koszty funkcjonalne (podmiotowe)
     - układ kalkulacyjny kosztów
Zespół 6. Wyroby gotowe,
     należności i zobowiązania międzyokresowe
Zespół 7. Przychody i Koszty Uzyskania Przychodów
Zespół 8. Kapitały, rezerwy,
     podatek dochodowy i wynik finansowy

Zespół 0
Aktywa trwałe

010 Środki trwałe
  010 Grunty (w tym prawo
    użytkowania wieczystego gruntu)
  011 Budynki, lokale, prawa do lokali
    i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
  012 Urządzenia techniczne i maszyny
  013 Środki transportu
  014 Inne środki trwałe
020 Wartości niematerialne i prawne
030 Inwestycje długoterminowe
071 Umorzenie środków trwałych
072 Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
080 Środki trwałe w budowie

Zespół 1
Środki pieniężne, rachunki bankowe
oraz krótkoterminowe aktywa finansowe

100 Kasa
131 Rachunek bieżący
135 Inne rachunki bankowe
138 Zobowiązania wobec banków
  z tytułu zaciągniętych kredytów
140 Krótkoterminowe aktywa finansowe
148 Środki pieniężne w drodze
149 Inne środki pieniężne

Zespół 2
Rozrachunki i roszczenia

200 Rozrachunki z odbiorcami
  200 Należności od odbiorców
  201 Zobowiązania wobec odbiorców
210 Rozrachunki z dostawcami
  210 Zobowiązania wobec dostawców
  211 Należności od dostawców
217 Zobowiązania wekslowe
220 Rozrachunki z budżetami
  220 Zobowiązania wobec budżetów
  221 Należności od budżetów
221 Rozrachunki z ZUS
  221 Zobowiązania wobec ZUS
  222 Należności od ZUS
223 Pozostałe rozrachunki publicznoprawne
  223 Pozostałe należności publicznoprawne
  224 Pozostałe zobowiązania publicznoprawne
225 Rozrachunki z tytułu podatku VAT
  225 Zobowiązania z tytułu podatku VAT
  226 Należności z tytułu podatku VAT
231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń
  231 Zobowiązania wobec pracowników
    z tytułu wynagrodzeń
234 Pozostałe rozrachunki z pracownikami
  234 Pozostałe należności od pracowników
240 Pozostałe rozrachunki
  240 Pozostałe należności
  240 Pozostałe zobowiązania
  240 Kredyty bankowe i pożyczki udzielone
    (należności)
  240 Kredyty bankowe i pożyczki pobrane
    (zobowiązania)
241 Rozliczenie niedoborów i szkód
242 Rozliczenie nadwyżek
243 Należności dochodzone na drodze sądowej
250 Rozrachunek właściciela
  250 Należności od właścicieli
  251 Zobowiązania wobec właścicieli

Zespół 3
Materiały i towary

300 Rozliczenie zakupu
  (konto bilansowe aktywne
   przypisane do materiałów
   w działalności produkcyjnej
   albo do towarów
   w działalności handlowej)
310 Materiały
330 Towary
Zespół 4
Koszty według rodzaju i ich rozliczenie

400 Amortyzacja
  <-> 071 Umorzenie środków trwałych
401 Zużycie materiałów i energii
  <-> 310 Materiały albo
  <-> 210 Zobowiązania wobec dostawców
402 Usługi obce
  <-> 210 Zobowiązania wobec dostawców albo
  <-> 100 Kasa             albo
  <-> 131 Rachunek bieżący
403 Podatki i opłaty
  <-> 220 Zobowiązania wobec budżetów
404 Wynagrodzenia
  <-> 231 Zobowiązania wobec pracowników
      z tytułu wynagrodzeń
405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
  <-> 221 Zobowiązania wobec ZUS
409 Pozostałe koszty rodzajowe
490 Rozliczenie kosztów

Zespół 5
Koszty według typów działalności i ich rozliczenie

501 Koszty produkcji podstawowej
  (konto bilansowe aktywne
   przypisane
   do półproduktów i produktów w toku)
502 Koszty wykonania usług
503 Koszty handlowe
550 Koszty ogólnego zarządu

Zespół 6
Produkty i rozliczenia międzyokresowe

601 Wyroby gotowe
641 Rozliczenia międzyokresowe kosztów
642 Rozliczenia międzyokresowe kosztów zakupu

Zespół 7
Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem

701 Przychody ze sprzedaży wyrobów gotowych
702 Przychody ze sprzedaży usług
711 Koszt wytworzenia sprzedanych wyrobów gotowych
712 Koszt wykonania sprzedanych usług
730 Przychody ze sprzedaży towarów
731 Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu
740 Przychody ze sprzedaży materiałów
741 Wartość sprzedanych materiałów w cenach zakupu
750 Przychody finansowe
751 Koszty finansowe
760 Pozostałe przychody operacyjne
761 Pozostałe koszty operacyjne

Zespół 8
Kapitały (fundusze), rezerwy,
wynik finansowy i podatek dochodowy

801 Kapitał zakładowy (kapitał właścicieli,
  fundusz założycielski, fundusz udziałowy)
802 Kapitał zapasowy (fundusz przedsiębiorstwa,
  fundusz zasobowy)
803 Kapitał rezerwowy
830 Rezerwy
840 Rozliczenia międzyokresowe przychodów
  840 Zobowiązania międzyokresowe przychodów
851 Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych
860 Wynik finansowy
  (konto bilansowe pasywne
   przypisane do zysku (straty) netto
   w pasywach bilansu)
870 Podatek dochodowy
  (konto wynikowe kosztowe
   przypisane do podatku dochodowego
   w rachunku zysków i strat)
  <-> 220 Zobowiązania wobec budżetów

Pozycje bilansu
definiuje się saldami kont bilansowych

Pozycje rachunku zysków i strat
definiuje się obrotami kont wynikowych
ponieważ salda kont wynikowych
są wyzerowane po przeksięgowaniu
kosztów i przychodów na wynik finansowy,
obroty kont wynikowych
są równe saldom kont wynikowych
przed przeksięgowaniem
kosztów i przychodów na wynik finansowy

Zysk (strata) netto w rachunku zysków i strat
jest równe saldu konta Wynik finansowy

Rozrachunki
to należności i zabowiązania

Rozliczenia
to uregulowania należności i zabowiązań
czyli spłaty zabowiązań wobec dostawców
i wpłaty należności od odbiorców

Sprzedaż i rozchód sprzedanych wyrobów gotowych

Sprzedaż wyrobów gotowych

Przychody            Należności
ze sprzedaży          od odbiorców
wyrobób gotowych
Wn       Ma        Wn    Ma
_________________        ____________
     |Wartość        Wartość|
     |netto<-----------|----brutto |
              |
              |
Zobowiązania        |
z tytułu podatku VAT    |
Wn          Ma  |
_______________________  |
      |Podatek VAT  |
      |należny<-------|


Przekazanie sprzedanych wyrobów gotowych odbiorcy
(rozchód sprzedanych wyrobów gotowych)

 Wyroby gotowe       Koszty wytworzenia
              sprzedanych
              wyrobów gotowych
 Wn         Ma  Wn       Ma
 ______________________  __________________
W|Wyroby   |            |
y|gotowe   |            |
r|niesprzedane|            |
o|      |       Koszty   |
b|Wyroby   |Wyroby    wytworzenia|
 |gotowe   |gotowe------>sprzedanych|
g|  sprzedane|sprzedane  wyrobów  |
o              gotowych  |
t
o
w
e

Działalność gospodarcza

        Działalność gospodarcza
         |         |
         |         |
  Działalność operacyjna  Działalność finansowa
   |        |
   |        |
Podstawowa     Pozostała
działalność     działalność
operacyjna     operacyjna
 |
 |
 |-->Działalność
 |  handlowa
 |
 |
 |-->Działalność
 |  usługowa
 |
 |
 |-->Działalność
   produkcyjna

Podatek dochodowy

Zobowiązania     Podatek dochodowy
wobec budżetów
Wn       Ma  Wn       Ma
_________________  _________________
    |Podatek   Podatek |
    |dochodowy--->dochodowy|

Koszty działalności gospodarczej

     Koszty działalności gospodarczej
         |         |
Koszty działalności operacyjnej Koszty działalność finansowej
 | |                |
 | |-->Pozostałe koszty operacyjne |-->Koszty finansowe
 |
Koszty podstawowej i pozostałej działalności operacyjnej
 |                 |
 k|-->Amortyzacja          k|-->Koszty produkcji podstawowej
 o|                 o|   |
 s|-->Zużycie materiałów i energii s|   |-->Wyroby gotowe
 z|                 z|      |
 t|-->Usługi obce          t|      |-->Wyroby gotowe niesprzedane
 y|                 y|      |
 |-->Podatki i opłaty        |      |-->Wyroby gotowe  sprzedane
 r|                 f|         |
 o|-->Wynagrodzenia         u|         |-->Koszty wytworzenia
 d|                 n|           sprzedanych
 z|-->Ubezpieczenia społeczne    k|           wyrobów gotowych
 a|  i inne świadczenia      c|
 j|                 j|-->Koszty wykonania usług
 o|-->Pozostałe koszty rodzajowe  o|   |
 w                 n|   |-->Koszty niewykonanych usług
 e                 a|   |   |____________________
                  l|   |             |
                  n|   |-->Koszty wykonania   |
                  e|   |  niesprzedanych usług |
                   |   |   |___________________|
                   |   |             |
                   |   |-->Koszty wykonania   |
                   |      sprzedanych usług  |
                   |      |___________________|
                   |      ___________________|
                   |      |
                   |      |-->Koszty wykonania
                   |        sprzedanych usług
                   |
                   |-->Koszty handlowe
                   |  Towary
                   |   |
                   |   |-->Towary niesprzedane
                   |   |-->Towary  sprzedane
                   |      |
                   |      |-->Wartość
                   |        sprzedanych towarów
                   |        w cenach zakupu
                   |
                   |-->Koszty wydziałowe
                   |-->Koszty zakupu
                   |-->Koszty sprzedaży
                   |-->Koszty działalności pomocniczej
                   |-->Koszty ogólnego zarządu

Wynagrodzenia

   Zobowiązania          Zobowiązania          Wynagrodzenia
   wobec ZUS           wobec pracowników
                   z tytułu wynagrodzeń
   Wn            Ma  Wn            Ma  Wn      Ma
   ___________________________  ___________________________  _______________
   Składki ZUS |Składki ZUS   Składki ZUS |Wynagrodzenia  Wynagrodzenia
______pracownika  |pracownika<------pracownika  |brutto    <-->brutto
|   przypadające |przypadające   przypadające |
|   na pracownika|na pracownika  na pracownika|
|         |               |
|         |               |
|         |
|         |         Ubezpieczenia
|         |         społeczne
|         |         i inne
|         |         świadczenia
|         |         Wn       Ma
|         |         __________________
|   Składki ZUS |Składki ZUS   Składki ZUS |
| ____pracownika  |pracownika<----->pracownika  |
| |  przypadające |przypadające   przypadające |
| |  na pracodawcę|na pracodawcę  na pracodawcę|
| |         
| |   Zobowiązania               |
| |   wobec budżetów              |
| |   Wn         Ma          |
| |   _____________________          |
| |   Zaliczka |Zaliczka     Zaliczka   |
| | _____na podatek|na podatek<------na podatek  |
| | |  dochodowy |dochodowy    dochodowy  |
| | |                       |
| | | Rachunek bieżący              |
| | | Wn         Ma            |
| | | _____________________            |
| | |       |Wynagrodzenia<---Wynagrodzenia|
| | |       |netto      netto    |
| | |       |
| | |       |Składki ZUS
| | |       |pracownika<-----|
| | |       |przypadające  |
| | |       |na pracownika  |
| | |       |        |
| | |       |Składki ZUS   |
| | |       |pracownika<---| |
| | |       |przypadające | |
| | |       |na pracodawcę | |
| | |       |       | |
| | |       |Zaliczka   | |
| | |       |na podatek<-| | |
| | |       |dochodowy  | | |
| | |___________________________| | |
| |_______________________________| |
|___________________________________|

Wynik Finansowy w działalności handlowej w wariancie kalkulacyjnym

  Rozliczenie         Wynik finansowy      Przychody
  kosztów rodzajowych                  ze sprzedaży towarów
  Wn         Ma   Wn          Ma Wn           Ma
  ______________________   ________________________ _________________________
  Amortyzacja |Koszty______       |Przychody   Przychody  |Przychody
        |handlowe  |       |ze sprzedaży<-ze sprzedaży|ze sprzedaży
  Zużycie   |      |       |towarów    towarów   |towarów
  materiałów  |Koszty   |       |
  i energii  |ogólnego__ |       |
        |zarządu | |       |
  Usługi obce |     | |       |
        |     | |       |
  Podatki   |     | |       |
  i opłaty   |     | |       |
        |     | |       |
  Wynagrodzenia|     | |       |
        |     | |       |
  Ubezpieczenia|     | |       |
  społeczne  |     | |       |
  i inne    |     | |       |
  świadczenia |     | |       |
        |     | |       |
  Pozostałe  |     | |       |
  koszty    |     | |       |
  rodzajowe  |     | |       |
__________________________| |       |
| __________________________|       |
| |                    |
| |   Koszty handlowe          |
| |   Wn       Ma         |
| |   _________________         |
| |---->Koszty |Koszty -------->Koszty |
|    handlowe|handlowe     handlowe|
|                     |
|  Towary                |
|  Wn         Ma        |
|  ______________________        |
| T|Towary   |             |
| o|niesprzedane|             |
| w|      |             |
| a|Towary   |Towary  __       |
| r|  sprzedane|sprzedane |       |
| y            |       |
| _________________________|       |
| |                    |
| | Wartość               |
| | sprzedanych towarów         |
| | w cenie zakupu            |
| | Wn          Ma       |
| | _______________________       |
| | Wartość  |Wartość    Wartość  |
| | sprzedanych|sprzedanych  sprzedanych|
| |->towarów  |towarów  -->towarów  |
|  w cenie  |w cenie    w cenie  |
|  zakupu   |zakupu    zakupu   |
|                     |
|    Koszty              |
|    ogólnego zarządu         |
|    Wn       Ma         |
|    _________________         |
|    Koszty |Koszty      Koszty |
|------>ogólnego|ogólnego-------->ogólnego|
    zarządu |zarządu     zarządu |

Towary niesprzedane są aktywowane czyli pozostają w aktywach

Odsetki od środków na rachunku bankowym i opłata za prowadzenie rachunku

Dopisanie odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

   Przychody      Rachunek bieżący
   finansowe
   Wn      Ma   Wn       Ma
    _______________  _________________
       |Odsetki--->Odsetki|


Opłata za prowadzenie rachunku bankowego

Rachunek bieżący     Usługi obce
Wn      Ma     Wn        Ma
______________________  ___________________
    |Opłata      Opłata    |
    |za prowadzenie--->za prowadzenie|
    |rachunku     rachunku   |
    |bankowego     bankowego   |

Wynik Finansowy w działalności handlowej w wariancie porównawczym

 Rozliczenie         Wynik finansowy      Przychody
 kosztów rodzajowych                  ze sprzedaży towarów
 Wn         Ma   Wn          Ma Wn           Ma
 ______________________   ________________________ _________________________
 Amortyzacja |Koszty______  Koszty  |Przychody   Przychody  |Przychody
       |handlowe  |-->rodzajowe|ze sprzedaży<-ze sprzedaży|ze sprzedaży
 Zużycie   |      |      |towarów    towarów   |towarów
 materiałów  |Rozliczenie |      |
 i energii  |kosztów_____|      |
       |rodzajowych       |
 Usługi obce |             |
       |             |
 Podatki   |             |
 i opłaty   |             |
 Wynagrodzenia|             |
       |             |
 Ubezpieczenia|             |
 społeczne  |             |
 i inne    |             |
 świadczenia |             |
       |             |
 Pozostałe  |             |
 koszty    |             |
 rodzajowe  |             |
                    |
 Towary                |
 Wn         Ma        |
 ______________________        |
T|Towary   |             |
o|niesprzedane|             |
w|      |             |
a|Towary   |Towary  __       |
r|  sprzedane|sprzedane |       |
y            |       |
_________________________|       |
|                    |
| Wartość               |
| sprzedanych towarów         |
| w cenie zakupu            |
| Wn       Ma          |
| _______________________       |
| Wartość  |Wartość    Wartość  |
| sprzedanych|sprzedanych  sprzedanych|
|->towarów  |towarów  -->towarów  |
  w cenie  |w cenie    w cenie  |
  zakupu   |zakupu    zakupu   |

Towary niesprzedane są aktywowane czyli pozostają w aktywach

 Amortyzacja         Wynik finansowy      Przychody
                             ze sprzedaży towarów
 Wn          Ma   Wn          Ma Wn           Ma
 _______________________   ________________________ _________________________
 Amortyzacja|Amortyzacja----->Amortyzacja|Przychody   Przychody  |Przychody
                     |ze sprzedaży<-ze sprzedaży|ze sprzedaży
  Zużycie                |towarów    towarów   |towarów
  materiałów i energii          |
  Wn         Ma         |
  _____________________         |
  Zużycie  |Zużycie      Zużycie  |
  materiałów|materiałów------->materiałów|
  i energii |i energii     i energii |
                     |
 Usługi obce               |
 Wn          Ma         |
 _______________________         |
 Usługi obce|Usługi obce----->Usługi obce|
                     |
   Podatki i opłaty           |
   Wn         Ma        |
   ______________________        |
   Podatki |Podatki ----------->Podatki |
   i opłaty|i opłaty      i opłaty|
                     |
Wynagrodzenia               |
Wn            Ma        |
___________________________        |
Wynagrodzenia|Wynagrodzenia->Wynagrodzenia|
                     |
Ubezpieczenia społeczne          |
i inne świadczenia            |
Wn            Ma        |
___________________________        |
Ubezpieczenia|Ubezpieczenia Ubezpieczenia|
społeczne  |społeczne  ->społeczne  |
i inne    |i inne     i inne    |
świadczenia |świadczenia  świadczenia |
                     |
  Pozostałe               |
  koszty rodzajowe           |
  Wn        Ma          |
  ___________________          |
  Pozostałe|Pozostałe     Pozostałe|
  koszty  |koszty  --------->koszty  |
  rodzajowe|rodzajowe     rodzajowe|
                     |
 Wartość                 |
 sprzedanych towarów           |
 w cenie zakupu             |
 Wn          Ma         |
 _______________________         |
 Wartość  |Wartość     Wartość  |
 sprzedanych|sprzedanych   sprzedanych|
 towarów  |towarów  ----->towarów  |
 w cenie  |w cenie     w cenie  |
 zakupu   |zakupu      zakupu   |

Kredyt bankowy i spłata raty kredytu

Zaciągnięcie kredytu bankowego

Zobowiązania wobec banków     Rachunek bieżący
z tytułu zaciągniętych kredytów
Wn              Ma  Wn       Ma
_______________________________  __________________
    |Wartość          Wartość   |
    |zaciągniętego       zaciągniętego|
    |kredytu------------------->kredytu   |
    |bankowego         bankowego  |


Spłata raty zaciągniętego kredytu bankowego

Rachunek bieżący       Zobowiązania wobec banków
               z tytułu zaciągniętych kredytów
Wn        Ma     Wn              Ma
____________________     _______________________________
     |Rata        Rata   |
     |          kapitałowa|
     |spłaty--------|--->spłaty  |
     |kredytu    |  kredytu  |
     |bankowego   |  bankowego |
            |
            |  Koszty finansowe
            |  Wn      Ma
            |  ________________
            |  Rata   |
            |  odsetkowa |
            |--->spłaty  |
               kredytu  |
               bankowego |

Wynik Finansowy w działalności usługowej w wariancie kalkulacyjnym

  Rozliczenie         Wynik finansowy      Przychody
  kosztów rodzajowych                  ze sprzedaży usług
  Wn         Ma   Wn          Ma Wn           Ma
  ______________________   ________________________ _________________________
  Amortyzacja |Koszty          |Przychody   Przychody  |Przychody
        |wykonania___       |ze sprzedaży<-ze sprzedaży|ze sprzedaży
  Zużycie   |usług   |       |usług     usług    |usług
  materiałów  |      |       |
  i energii  |Koszty   |       |
        |ogólnego__ |       |
  Usługi obce |zarządu | |       |
        |     | |       |
  Podatki   |     | |       |
  i opłaty   |     | |       |
        |     | |       |
  Wynagrodzenia|     | |       |
        |     | |       |
  Ubezpieczenia|     | |       |
  społeczne  |     | |       |
  i inne    |     | |       |
  świadczenia |     | |       |
        |     | |       |
  Pozostałe  |     | |       |
  koszty    |     | |       |
  rodzajowe  |     | |       |
__________________________| |       |
| __________________________|       |
| |                    |
| |   Koszty              |
| |   wykonania usług          |
| |   Wn          Ma      |
| |  ________________________      |
| |  Koszty  |Koszty          |
| |--->wykonania|niewykonanych___     |
|   usług  |usług     |     |
|        |        |     |
|        |Koszty     |     |
|        |wykonania   |     |
|        |niesprzedanych_|     |
|        |usług     |     |
|        |        |     |
|        |Koszty     |     |
|        |wykonania______|     |
|        |sprzedanych  |     |
|        |usług     |     |
| ______________________________|     |
| |                    |
| |   Koszty wykonania         |
| |   sprzedanych usług         |
| |   Wn        Ma       |
| | _______________________       |
| | Koszty   |Koszty    Koszty   |
| |->wykonania |wykonania---->wykonania |
|  sprzedanych|sprzedanych  sprzedanych|
|  usług   |usług     usług   |
|                     |
|    Koszty              |
|    ogólnego zarządu         |
|    Wn       Ma         |
|    _________________         |
|    Koszty |Koszty      Koszty |
|------>ogólnego|ogólnego-------->ogólnego|
    zarządu |zarządu     zarządu |

Koszty niewykonanych usług i koszty wykonania niesprzedanych usług
ujmowane są w kosztach w kosztach wykonania sprzedanych usług

Niedobór towarów w wyniku pożaru i odszkodowanie PZU za straty losowe

Niedobór towarów powstały w wyniku pożaru

   Towary       Pozostałe
             koszty operacyjne
   Wn      Ma   Wn       Ma
   _______________   __________________
      |Niedobór  Niedobór |
      |towarów---->towarów |


Odszkodowanie PZU za straty losowe

Pozostałe        Rachunek bieżący
przychody operacyjne
Wn        Ma  Wn      Ma
____________________  ________________
   |Odszkodowanie--->Odszkodowanie|

Wynik Finansowy w działalności usługowej w wariancie porównawczym

   Rozliczenie        Wynik finansowy      Przychody
   kosztów rodzajowych                 ze sprzedaży usług
   Wn           Ma  Wn          Ma Wn           Ma
   _________________________  ________________________ _________________________
   Amortyzacja |Koszty         |Przychody   Przychody  |Przychody
          |wykonania______     |ze sprzedaży<-ze sprzedaży|ze sprzedaży
   Zużycie   |usług     |     |usług     usług    |usług
   materiałów  |       |     |
   i energii  |Rozliczenie  |     |
          |kosztów______ |     |
   Usługi obce |rodzajowych | |     |
          |      | |     |
   Podatki   |      | |     |
   i opłaty   |      | |     |
   Wynagrodzenia|      | |     |
          |      | |     |
   Ubezpieczenia|      | |     |
   społeczne  |      | |     |
   i inne    |      | |     |
   świadczenia |      | |     |
          |      | |     |
   Pozostałe  |      | |     |
   koszty    |      | |     |
   rodzajowe  |      | |     |
________________________________| |     |
| ________________________________|     |
| |                     |
| | Koszty wykonania            |
| | sprzedanych usług           |
| | Wn           Ma       |
| | __________________________       |
| | Koszty    |            |
| |->niewykonanych |            |
| | usług     |            |
| |        |            |
| | Koszty    |            |
| |->wykonania   |            |
| | niesprzedanych|            |
| | usług     |            |
| |        |            |
| | Koszty    |Koszty    Koszty   |
| |->wykonania   |wykonania--->wykonania |
|  sprzedanych  |sprzedanych sprzedanych|
|  usług     |usług    usług   |
|                      |
|                Rozliczenie|
|------------------------------->kosztów  |
                 rodzajowych|

Koszty niewykonanych usług i koszty wykonania niesprzedanych usług
ujmowane są w kosztach w kosztach wykonania sprzedanych usług

 Amortyzacja         Wynik finansowy      Przychody
                             ze sprzedaży usług
 Wn          Ma   Wn          Ma Wn           Ma
 _______________________   ________________________ _________________________
 Amortyzacja|Amortyzacja----->Amortyzacja|Przychody   Przychody  |Przychody
                     |ze sprzedaży<-ze sprzedaży|ze sprzedaży
  Zużycie                |usług     usług    |usług
  materiałów i energii          |
  Wn         Ma         |
  _____________________         |
  Zużycie  |Zużycie      Zużycie  |
  materiałów|materiałów------->materiałów|
  i energii |i energii     i energii |
                     |
 Usługi obce               |
 Wn          Ma         |
 _______________________         |
 Usługi obce|Usługi obce----->Usługi obce|
                     |
   Podatki i opłaty           |
   Wn         Ma        |
   ______________________        |
   Podatki |Podatki ----------->Podatki |
   i opłaty|i opłaty      i opłaty|
                     |
Wynagrodzenia               |
Wn            Ma        |
___________________________        |
Wynagrodzenia|Wynagrodzenia->Wynagrodzenia|
                     |
Ubezpieczenia społeczne          |
i inne świadczenia            |
Wn            Ma        |
___________________________        |
Ubezpieczenia|Ubezpieczenia Ubezpieczenia|
społeczne  |społeczne  ->społeczne  |
i inne    |i inne     i inne    |
świadczenia |świadczenia  świadczenia |
                     |
  Pozostałe               |
  koszty rodzajowe           |
  Wn        Ma          |
  ___________________          |
  Pozostałe|Pozostałe     Pozostałe|
  koszty  |koszty  --------->koszty  |
  rodzajowe|rodzajowe     rodzajowe|

Amortyzacja

Umorzenie      Amortyzacja
środków trwałych
Wn      Ma  Wn      Ma
________________  ________________
  |Wartość    Wartość  |
  |amortyzacji--->amortyzacji|

Wynik Finansowy w działalności produkcyjnej w wariancie kalkulacyjnym

   Rozliczenie        Wynik finansowy      Przychody
   kosztów rodzajowych                 ze sprzedaży
                             wyrobów gotowych
   Wn           Ma Wn          Ma Wn           Ma
   _________________________ ________________________ _________________________
   Amortyzacja |Koszty         |Przychody   Przychody  |Przychody
         |produkcji____      |ze sprzedaży<-ze sprzedaży|ze sprzedaży
   Zużycie   |podstawowej |      |wyrobów    wyrobów   |wyrobów
   materiałów  |      |      |gotowych   gotowych  |gotowych
   i energii  |Koszty   |      |
         |ogólnego__ |      |
   Usługi obce |zarządu | |      |
         |     | |      |
   Podatki   |     | |      |
   i opłaty   |     | |      |
         |     | |      |
   Wynagrodzenia|     | |      |
         |     | |      |
   Ubezpieczenia|     | |      |
   społeczne  |     | |      |
   i inne    |     | |      |
   świadczenia |     | |      |
         |     | |      |
   Pozostałe  |     | |      |
   koszty    |     | |      |
   rodzajowe  |     | |      |
____________________________| |      |
| _____________________________|      |
| |                    |
| |  Koszty               |
| |  produkcji podstawowej        |
| |  Wn       Ma          |
| |  ____________________        |
| |  Koszty   |Koszty         |
| |--->produkcji |wytworzenia__      |
|   podstawowej|wyrobów   |      |
|         |gotowych  |      |
| ____________________________|      |
| W|                    |
| y| Wyroby gotowe            |
| r| Wn       Ma          |
| o| ____________________         |
| b| Wyroby   |            |
| y|->gotowe   |            |
| | niesprzedane|            |
| g|       |            |
| o| Wyroby   |Sprzedane        |
| t|->gotowe   |wyroby_____       |
| o  sprzedane  |gotowe  |       |
| w             |       |
| e             |       |
| ___________________________|       |
| |                    |
| |  Koszty wytworzenia         |
| |  sprzedanych             |
| |  wyrobów gotowych          |
| |  Wn          Ma       |
| |  _______________________       |
| |  Koszty   |Koszty    Koszty   |
| |  wytworzenia|wytworzenia wytworzenia|
| |--->sprzedanych|sprzedanych->sprzedanych|
|   wyrobów  |wyrobów   wyrobów  |
|   gotowych  |gotowych   gotowych  |
|                     |
|     Koszty              |
|     ogólnego zarządu         |
|     Wn       Ma        |
|     _________________        |
|     Koszty |Koszty     Koszty |
|-------->ogólnego|ogólnego------->ogólnego|
     zarządu |zarządu     zarządu |

Wyroby gotowe niesprzedane są aktywowane czyli pozostają w aktywach

Zakup, likwidacja i darowizna środka trwałego

Zakup środka trwałego

Pozostałe zobowiązania     Środki trwałe
Wn         Ma     Wn       Ma
______________________     __________________
    |Wartość        Wartość |Wartość
    |brutto -----------|--->netto  |netto
             |
             |
             |  Należności
             |  z tytułu podatku VAT
             |  Wn        Ma
             |  ____________________
             |  Podatek VAT|
             |--->naliczony |


Likwidacja środka trwałego

Środki trwałe         Umorzenie
                środków trwałych
Wn         Ma     Wn       Ma
_____________________     __________________
Wartość  |Wartość       Dotychczasowe|Dotychczasowe
początkowa|początkowa-----|--->umorzenie  |umorzenie
             |
             |
             |  Pozostałe
             |  koszty operacyjne
             |  Wn       Ma
             |  _________________
             |  Wartość |
             |--->aktualna|


Darowizna środka trwałego

Środki trwałe         Umorzenie
                środków trwałych
Wn         Ma     Wn       Ma
_____________________     __________________
Wartość  |Wartość       Dotychczasowe|Dotychczasowe
początkowa|początkowa-----|--->umorzenie  |umorzenie
             |
             |
Zobowiązania       |  Pozostałe
z tytułu podatku VAT   |  koszty operacyjne
Wn        Ma   |  Wn       Ma
____________________   |  _________________
  |           |  Wartość  |
  |           |--->aktualna  |
  |                   |
  |Podatek VAT        Podatek VAT|
  |należny          należny  |
  |od wartości-------------->od wartości|
  |aktualnej         aktualnej |


Przyjęcie darowizny środka trwałego

Pozostałe        Środki trwałe
przychody operacyjne
Wn        Ma  Wn     Ma
____________________  _____________
  |Wartość      Wartość |
  |aktualna---------->aktualna|

Pozostałe        Rozliczenia     Środki trwałe
przychody operacyjne  międzyokresowe
            przychodów
Wn        Ma  Wn     Ma    Wn     Ma
____________________  _____________    _____________
  |Wartość      Wartość |Wartość   Wartość |
  |aktualna---------->aktualna|aktualna--->aktualna|

Wynik Finansowy w działalności produkcyjnej w wariancie porównawczym

   Rozliczenie        Wynik finansowy      Przychody
   kosztów rodzajowych                 ze sprzedaży
                             wyrobów gotowych
   Wn           Ma Wn          Ma Wn           Ma
   _________________________ ________________________ _________________________
   Amortyzacja |Koszty         |Przychody   Przychody  |Przychody
         |wytworzenia____     |ze sprzedaży<-ze sprzedaży|ze sprzedaży
   Zużycie   |wyrobów    |     |wyrobów    wyrobów   |wyrobów
   materiałów  |gotowych   |     |gotowych   gotowych  |gotowych
   i energii  |       |     |
         |Rozliczenie__ |     |
   Usługi obce |kosztów   | |     |
         |rodzajowych | |     |
   Podatki   |      | |     |
   i opłaty   |      | |     |
   Wynagrodzenia|      | |     |
         |      | |     |
   Ubezpieczenia|      | |     |
   społeczne  |      | |     |
   i inne    |      | |     |
   świadczenia |      | |     |
         |      | |     |
   Pozostałe  |      | |     |
   koszty    |      | |     |
   rodzajowe  |      | |     |
_______________________________| |     |
| ______________________________|     |
| W|                    |
| y| Wyroby gotowe            |
| r| Wn       Ma          |
| o| ____________________         |
| b| Wyroby   |            |
| y|->gotowe   |            |
| | niesprzedane|            |
| g|       |            |
| o| Wyroby   |Sprzedane        |
| t|->gotowe   |wyroby_____       |
| o  sprzedane  |gotowe  |       |
| w             |       |
| e             |       |
| ___________________________|       |
| |                    |
| |  Koszty wytworzenia         |
| |  sprzedanych             |
| |  wyrobów gotowych          |
| |  Wn          Ma       |
| |  _______________________       |
| |  Koszty   |Koszty    Koszty   |
| |  wytworzenia|wytworzenia wytworzenia|
| |--->sprzedanych|sprzedanych->sprzedanych|
|   wyrobów  |wyrobów   wyrobów  |
|   gotowych  |gotowych   gotowych  |
|                     |
|                Rozliczenie|
|------------------------------>kosztów  |
                rodzajowych|

Koszty niewykonanych usług i koszty wykonania niesprzedanych usług
ujmowane są w kosztach w kosztach wykonania sprzedanych usług

 Amortyzacja         Wynik finansowy      Przychody
                             ze sprzedaży
                             wyrobów gotowych
 Wn          Ma   Wn          Ma Wn           Ma
 _______________________   ________________________ _________________________
 Amortyzacja|Amortyzacja----->Amortyzacja|Przychody   Przychody  |Przychody
                     |ze sprzedaży<-ze sprzedaży|ze sprzedaży
  Zużycie                |wyrobów    wyrobów   |wyrobów
  materiałów i energii          |gotowych   gotowych  |gotowych
  Wn         Ma         |
  _____________________         |
  Zużycie  |Zużycie      Zużycie  |
  materiałów|materiałów------->materiałów|
  i energii |i energii     i energii |
                     |
 Usługi obce               |
 Wn          Ma         |
 _______________________         |
 Usługi obce|Usługi obce----->Usługi obce|
                     |
   Podatki i opłaty           |
   Wn         Ma        |
   ______________________        |
   Podatki |Podatki ----------->Podatki |
   i opłaty|i opłaty      i opłaty|
                     |
Wynagrodzenia               |
Wn            Ma        |
___________________________        |
Wynagrodzenia|Wynagrodzenia->Wynagrodzenia|
                     |
Ubezpieczenia społeczne          |
i inne świadczenia            |
Wn            Ma        |
___________________________        |
Ubezpieczenia|Ubezpieczenia Ubezpieczenia|
społeczne  |społeczne  ->społeczne  |
i inne    |i inne     i inne    |
świadczenia |świadczenia  świadczenia |
                     |
  Pozostałe               |
  koszty rodzajowe           |
  Wn        Ma          |
  ___________________          |
  Pozostałe|Pozostałe     Pozostałe|
  koszty  |koszty  --------->koszty  |
  rodzajowe|rodzajowe     rodzajowe|

Zakup paliwa i usług serwisowych samochodu osobowego

Zakup paliwa do samochodu osobowego

Zobowiązania      Zużycie
wobec dostawców     materiałów i energii
Wn      Ma     Wn        Ma
_______________     __________________
    |Wartość     Wartość  |
    |brutto ----|--->netto   |
          |  do kosztów |
          |  bilansowych|
          |  KB = NKUP |
          |        |
          |  Podatek VAT|
          |  naliczony |
          |  -----------|
          |    2   |
          |  do kosztów |
          |  bilansowych|
          |  KB = NKUP |
          |
          |
          |  Należności
          |  z tytułu podatku VAT
          |  Wn        Ma
          |  ____________________
          |  Podatek VAT|
          |  naliczony |
          |--->-----------|
          |    2   |

Koszty podatkowe 900
(konto pozabilansowe)
Wn         Ma
_____________________
[( Wartość   |
  netto +   |
  Podatek VAT |
  naliczony  |
 + -----------) |
    2    |
 --------------]|
    100
   * 75
= Koszty
 podatkowe
 KP = KUP


Zakup usług serwisowych samochodu osobowego

Zobowiązania      Usługi obce
wobec dostawców
Wn      Ma     Wn        Ma
_______________     __________________
    |Wartość     Wartość  |
    |brutto ----|--->netto   |
          |  do kosztów |
          |  bilansowych|
          |  KB = NKUP |
          |        |
          |  Podatek VAT|
          |  naliczony |
          |  -----------|
          |    2   |
          |  do kosztów |
          |  bilansowych|
          |  KB = NKUP |
          |
          |
          |  Należności
          |  z tytułu podatku VAT
          |  Wn        Ma
          |  ____________________
          |  Podatek VAT|
          |  naliczony |
          |--->-----------|
          |    2   |

Koszty podatkowe 900
(konto pozabilansowe)
Wn         Ma
_____________________
[( Wartość   |
  netto +   |
  Podatek VAT |
  naliczony  |
 + -----------) |
    2    |
 --------------]|
    100
   * 75
= Koszty
 podatkowe
 KP = KUP

Wynik Finansowy z innych kosztów i przychodów

Wynik finansowy z pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych

Pozostałe       Wynik finansowy    Pozostałe
koszty operacyjne               przychody operacyjne
Wn         Ma Wn         Ma Wn         Ma
_____________________ _____________________ _____________________
Pozostałe |Pozostałe  Pozostałe |Pozostałe  Pozostałe |Pozostałe
koszty  |koszty  ->koszty  |przychody <-przychody |przychody
operacyjne|operacyjne operacyjne|operacyjne operacyjne|operacyjne

Wynik finansowy z działalności finansowej

 Koszty finansowe    Wynik finansowy    Przychody finansowe
 Wn        Ma  Wn        Ma  Wn         Ma
 ___________________  ___________________  _____________________
 Koszty  |Koszty  --->Koszty  |Przychody<--Przychody |Przychody
 finansowe|finansowe  finansowe|finansowe  operacyjne|operacyjne

Wynik finansowy z podatku dochodowego

 Podatek dochodowy   Wynik finansowy
 Wn        Ma  Wn        Ma
 ___________________  ___________________
 Podatek |Koszty  --->Podatek |
 dochodowy|dochodowy  dochodowy|

Leasing operacyjny i leasing finansowy

Leasing operacyjny u finansującego

Przychody          Pozostałe
ze sprzedaży usług      należności
Wn        Ma     Wn    Ma
____________________     ____________
     |Wartość      Wartość|
     |netto<--------|----brutto |
            |
            |
Zobowiązania      |
z tytułu podatku VAT  |
Wn        Ma  |
____________________  |
    |Podatek VAT  |
    |należny<-------|

Umorzenie      Amortyzacja
środków trwałych
Wn      Ma  Wn      Ma
________________  ________________
  |Wartość    Wartość  |
  |amortyzacji--->amortyzacji|


Leasing operacyjny u korzystającego

Pozostałe        Usługi obce
zobowiązania
Wn     Ma      Wn        Ma
______________      ____________________
  |Wartość       Wartość  |
  |brutto --------|--->netto   |
  |raty      |
  |leasingowej  |
          |
          |  Należności
          |  z tytułu podatku VAT
          |  Wn        Ma
          |  ____________________
          |  Podatek VAT|
          |--->naliczony |


Leasing finansowy u finansującego

Środki trwałe      Należności          Pozostałe
            z tytułu leasingu       należności
Wn        Ma  Wn         Ma     Wn       Ma
____________________  _____________________     _________________
     |Wartość    Wartość  |          Wartość  |
     |początkowa--->początkowa|Rata        brutto   |
                 |kapitałowa<---|----raty    |
                         |  leasingowej|
                         |
            Przychody        |
            ze sprzedaży usług    |
            Wn        Ma   |
            ____________________   |
                 |Rata     |
                 |odsetkowa<----|
                         |
                         |
            Zobowiązania       |
            z tytułu podatku VAT   |
            Wn        Ma   |
            ____________________   |
                 |Podatek VAT  |
                 |należny<------|

Leasing finansowy u korzystającego (właściciela)

Pozostałe        Zobowiązania       Środki trwałe
zobowiązania       z tytułu leasingu
Wn     Ma      Wn         Ma  Wn      Ma
______________      ______________________  _______________
  |Wartość       Rata    |Wartość    Wartość  |
  |brutto --------|--->kapitałowa |początkowa<-->początkowa|
  |raty      |
  |leasingowej  |
          |
          |  Koszty finansowe
          |  Wn        Ma
          |  ____________________
          |  Rata    |
          |--->odsetkowa |
          |
          |
          |  Należności
          |  z tytułu podatku VAT
          |  Wn        Ma
          |  ____________________
          |  Podatek VAT|
          |--->naliczony |

Umorzenie      Amortyzacja
środków trwałych
Wn      Ma  Wn      Ma
________________  ________________
  |Wartość    Wartość  |
  |amortyzacji--->amortyzacji|

Dekretacja


Zakup towarów: zwiększenie Zobowiązań wobec dostawców o Wartość brutto
Zakup towarów: zwiększenie Rozliczenia zakupu o Wartość netto
Zakup towarów: zwiększenie Należności z tytułu podatku VAT o Podatek VAT naliczony

Przyjęcie towarów do magazynu: zmniejszenie Rozliczenia zakupu o Wartość netto
Przyjęcie towarów do magazynu: zwiększenie Towarów o Wartość netto

Zakup wartości niematerialnych i prawnych: zwiększenie Zobowiązań wobec dostawców o Wartość brutto
Zakup wartości niematerialnych i prawnych: zwiększenie Rozliczenia zakupu o Wartość netto
Zakup wartości niematerialnych i prawnych: zwiększenie Należności z tytułu podatku VAT o Podatek VAT naliczony

Przekazanie Wyrobów gotowych z produkcji do magazynu: zmniejszenie Kosztów produkcji podstawowej o Koszt wytworzenia wyrobów gotowych
Przekazanie Wyrobów gotowych z produkcji do magazynu: zwiększenie Wyrobów gotowych o Koszt wytworzenia wyrobów gotowych

Zakup materiałów: zwiększenie Zobowiązań wobec dostawców o Wartość brutto
Zakup materiałów: zwiększenie Zużycia materiałów i energii o Wartość netto - przedłużacz elektryczny
Zakup materiałów: zwiększenie Należności z tytułu podatku VAT o Podatek VAT naliczony

Zakup materiałów: zwiększenie Zobowiązań wobec dostawców o Wartość brutto
Zakup materiałów: zwiększenie Rozliczenia zakupu o Wartość netto - palnik do pieca piekarniczego materiał do wykonania usługi
Zakup materiałów: zwiększenie Należności z tytułu podatku VAT o Podatek VAT naliczony

Przyjęcie materiałów do magazynu: zmniejszenie Rozliczenia zakupu o Wartość netto
Przyjęcie materiałów do magazynu: zwiększenie Materiałów o Wartość netto

Przekazanie materiałów z magazynu na produkcję: zmniejszenie Materiałów
Przekazanie materiałów z magazynu na produkcję: zwiększenie Zużycia materiałów i energii

Przekazanie materiałów z magazynu do wykonania usługi: zmniejszenie Materiałów
Przekazanie materiałów z magazynu do wykonania usługi: zwiększenie Zużycia materiałów i energii

Przekazanie materiałów z magazynu do wykonania usługi: zmniejszenie Materiałów
Przekazanie materiałów z magazynu do wykonania usługi: zwiększenie Kosztów działalności usługowej

Przekazanie materiałów z magazynu na produkcję: zmniejszenie Materiałów
Przekazanie materiałów z magazynu na produkcję: zwiększenie Kosztów produkcji podstawowej

Przekazanie wyrobób gotowych z produkcji do magazynu: zmniejszenie Kosztów produkcji podstawowej
Przekazanie wyrobób gotowych z produkcji do magazynu: zwiększenie Wyrobów gotowych

Zakup usług: zwiększenie Zobowiązań wobec dostawców o Wartość brutto
Zakup usług: zwiększenie Usług obcych o Wartość netto - kredyty mailowe
Zakup usług: zwiększenie Należności z tytułu podatku VAT o Podatek VAT naliczony

Zakup usług: zwiększenie Zobowiązań wobec dostawców o Wartość brutto
Zakup usług: zwiększenie Kosztów ogólnego zarządu o Wartość netto - naprawa kserokopiarki
Zakup usług: zwiększenie Należności z tytułu podatku VAT o Podatek VAT naliczony

Zakup usług: zwiększenie Zobowiązań wobec dostawców o Wartość brutto
Zakup usług: zwiększenie Kosztów działalności usługowej o Wartość netto
Zakup usług: zwiększenie Należności z tytułu podatku VAT o Podatek VAT naliczony

Zakup import usług z odwrotnym obciążeniem: zwiększenie Zobowiązań wobec dostawców o Wartość netto
Zakup import usług z odwrotnym obciążeniem: zwiększenie Usług obcych o Wartość netto - usługi API
Zakup import usług z odwrotnym obciążeniem: zwiększenie Zobowiązań z tytułu podatku VAT o Podatek VAT należny z odwrotnego obciążenia
Zakup import usług z odwrotnym obciążeniem: zwiększenie Należności z tytułu podatku VAT o Podatek VAT naliczony

Zakup materiałów paliwa do samochodu: zwiększenie Zobowiązań wobec dostawców o Wartość brutto
Zakup materiałów paliwa do samochodu: zwiększenie Zużycia materiałów i energii o Wartość netto do kosztów bilansowych KB=NKUP
Zakup materiałów paliwa do samochodu: zwiększenie Zużycia materiałów i energii o Podatek VAT naliczony / 2 do kosztów bilansowych KB=NKUP
Zakup materiałów paliwa do samochodu: zwiększenie Należności z tytułu podatku VAT o Podatek VAT naliczony / 2
Zakup materiałów paliwa do samochodu: zwiększenie Kosztów podatkowych 900 (konto pozabilansowe) o (( Wartość netto + Podatek VAT naliczony / 2 ) / 100 ) * 75 = koszty podatkowe KP=KUP

Zakup usług serwisu samochodu: zwiększenie Zobowiązań wobec dostawców o Wartość brutto
Zakup usług serwisu samochodu: zwiększenie Usług obcych o Wartość netto do kosztów bilansowych KB
Zakup usług serwisu samochodu: zwiększenie Usług obcych o Podatek VAT naliczony / 2 do kosztów bilansowych KB
Zakup usług serwisu samochodu: zwiększenie Należności z tytułu podatku VAT o Podatek VAT naliczony / 2
Zakup usług serwisu samochodu: zwiększenie Kosztów podatkowych 900 (konto pozabilansowe) o (( Wartość netto + Podatek VAT naliczony / 2 ) / 100 ) * 75 = koszty podatkowe KP

Zakup usług rata leasingowa samochodu: zwiększenie Zobowiązań wobec dostawców o Wartość brutto
Zakup usług rata leasingowa samochodu: zwiększenie Usług obcych o Wartość netto
Zakup usług rata leasingowa samochodu: zwiększenie Usług obcych o Podatek VAT naliczony / 2
Zakup usług rata leasingowa samochodu: zwiększenie Należności z tytułu podatku VAT o Podatek VAT naliczony / 2

Zakup usług polisa komunikacyjna samochodu: zwiększenie Zobowiązań wobec dostawców o Wartość brutto
Zakup usług polisa komunikacyjna samochodu: zwiększenie Usług obcych o Wartość netto = brutto

Zakup środków trwałych: zwiększenie Zobowiązań wobec dostawców o Wartość brutto
Zakup środków trwałych: zwiększenie Rozliczenia zakupu o Wartość netto
Zakup środków trwałych: zwiększenie Należności z tytułu podatku VAT o Podatek VAT naliczony

Zakup środków trwałych: zwiększenie Zobowiązań wobec dostawców o Wartość brutto
Zakup środków trwałych: zwiększenie Środków trwałych o Wartość netto
Zakup środków trwałych: zwiększenie Należności z tytułu podatku VAT o Podatek VAT naliczony

Przyjęcie środka trwałego: zmniejszenie Rozliczenia zakupu o Wartość netto
Przyjęcie środka trwałego: zwiększenie Środków trwałych o Wartość netto

Zakup wartości niematerialnych i prawnych: zwiększenie Zobowiązań wobec dostawców o Wartość brutto
Zakup wartości niematerialnych i prawnych: zwiększenie Wartości niematerialnych i prawnych o Wartość netto
Zakup wartości niematerialnych i prawnych: zwiększenie Należności z tytułu podatku VAT o Podatek VAT naliczony

Umorzenie i amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych: zmniejszenie Umorzenia wartości niematerialnych i prawnych
Umorzenie i amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych: zwiększenie Amortyzacji bilansowej
Umorzenie i amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych: zwiększenie Amortyzacji podatkowej (900)

Umorzenie i amortyzacja środków trwałych: zmniejszenie Umorzenia środków trwałych
Umorzenie i amortyzacja środków trwałych: zwiększenie Amortyzacji

Usługa transportowa: zwiększenie Zobowiązań wobec dostawców o Wartość brutto
Usługa transportowa: zwiększenie Usług obcych o Wartość netto
Usługa transportowa: zwiększenie Należności z tytułu podatku VAT o Podatek VAT naliczony

Sprzedaż towarów: zwiększenie Należności od odbiorców o Wartość brutto
Sprzedaż towarów: zwiększenie Przychodów ze sprzedaży towarów o Wartość netto
Sprzedaż towarów: zwiększenie Zobowiązań z tytułu podatku VAT o Podatek VAT należny

Wydanie towarów odbiorcy: zmniejszenie Towarów
Wydanie towarów odbiorcy: zwiększenie Wartości sprzedanych towarów w cenach zakupu

Wydanie zwrotu materiałów dostawcy: zwiększenie materiałów storno czerwone
Wydanie zwrotu materiałów dostawcy: zmniejszenie rozliczenia zakupu storno czerwone

Sprzedaż usług: zwiększenie Należności od odbiorców o Wartość brutto
Sprzedaż usług: zwiększenie Przychodów ze sprzedaży usług o Wartość netto - licencja na system Kalypso
Sprzedaż usług: zwiększenie Zobowiązań z tytułu podatku VAT o Podatek VAT należny

Przekazanie sprzedanych usług odbiorcy: zmniejszenie Kosztów działalności usługowej
Przekazanie sprzedanych usług odbiorcy: zwiększenie Kosztów wykonania sprzedanych usług

Przekazanie sprzedanych usług odbiorcy: zmniejszenie Kosztów wykonania usług
Przekazanie sprzedanych usług odbiorcy: zwiększenie Kosztów wykonania sprzedanych usług

Sprzedaż wyrobów gotowych: zwiększenie Należności od odbiorców o Wartość brutto
Sprzedaż wyrobów gotowych: zwiększenie Przychodów ze sprzedaży wyrobów gotowych o Wartość netto
Sprzedaż wyrobów gotowych: zwiększenie Zobowiązań z tytułu podatku VAT o Podatek VAT należny

Wydanie wyrobów gotowych odbiorcy: zmniejszenie Wyrobów gotowych o Koszt wytworzenia sprzedanych wyrobów gotowych - brama garażowa
Wydanie wyrobów gotowych odbiorcy: zwiększenie Kosztu wytworzenia sprzedanych wyrobów gotowych o ten koszt

Sprzedaż materiałów: zwiększenie Należności od odbiorców o Wartość brutto
Sprzedaż materiałów: zwiększenie Przychodów ze sprzedaży materiałów o Wartość netto
Sprzedaż materiałów: zwiększenie Zobowiązań z tytułu podatku VAT o Podatek VAT należny

Przekazanie materiałów do wykonania usługi: zmniejszenie Materiałów o Wartość netto
Przekazanie materiałów do wykonania usługi: zwiększenie Kosztu wykonania usług

Zakup telefonu: zwiększenie Zobowiązań wobec dostawców o Wartość brutto
Zakup telefonu: zwiększenie Zużycia materiałów i energii o Wartość netto
Zakup telefonu: zwiększenie Należności z tytułu podatku VAT o Podatek VAT naliczony

Spłata zobowiązania wobec dostawcy: zmniejszenie na Rachunku bieżącym
Spłata zobowiązania wobec dostawcy: zmniejszenie Zobowiązań wobec dostawców - faktura CEN2004030374953 obsługa księgowa

Spłata zobowiązania wobec właścicieli: zmniejszenie na Rachunku bieżącym
Spłata zobowiązania wobec właścicieli: zmniejszenie Zobowiązań wobec właścicieli - zwrot za spłacenie faktury KRK/2021/02/10704/00001

Spłata zobowiązania pożyczkowego wobec fundatora: zmniejszenie na Rachunku bieżącym
Spłata zobowiązania pożyczkowego wobec fundatora: zmniejszenie Zobowiązań wobec fundatorów - Marta Kozioł Galus

Wpłata pożyczki od fundatora: zwiększenie na Rachunku bieżącym
Wpłata pożyczki od fundatora: zwiększenie Zobowiązań od fundatora z tytułu zaciągniętej pożyczki

Wypłata pożyczki dla fundatora: zmniejszenie na Rachunku bieżącym
Wypłata pożyczki dla fundatora: zwiększenie Należności od fundatora z tytułu udzielonej pożyczki

Wpłata należności od odbiorcy: zwiększenie na Rachunku bieżącym
Wpłata należności od odbiorcy: zmniejszenie Należności od odbiorców - faktura 3/04/2021 licencja na system Kalypso

Wpłata należności od odbiorcy: zwiększenie gotówki w portfelu fundatora
Wpłata należności od odbiorcy: zmniejszenie Należności od odbiorców - dokument KP pośrednictwo finansowe

Wpłata należności od właścicieli: zwiększenie na Rachunku bieżącym
Wpłata należności od właścicieli: zmniejszenie Należności od właścicieli - zwrot równowartości faktury 2238108

Wpłata należności z tytułu podatku VAT: zwiększenie na Rachunku bieżącym
Wpłata należności z tytułu podatku VAT: zmniejszenie Należności z tytułu podatku VAT - zwrot podatku VAT

Przeksięgowanie podatku VAT z rachunku bieżącego na rachunek VAT: zmniejszenie na Rachunku bieżącym
Przeksięgowanie podatku VAT z rachunku bieżącego na rachunek VAT: zwiększenie na Rachunku VAT

Przeksięgowanie podatku VAT z rachunku VAT na rachunek bieżący: zwiększenie na Rachunku bieżącym
Przeksięgowanie podatku VAT z rachunku VAT na rachunek bieżący: zmniejszenie na Rachunku VAT

Zapłata za wpis do rejestru pośredników kredytowych: zmniejszenie na Rachunku bieżącym
Zapłata za wpis do rejestru pośredników kredytowych: zwiększenie Podatków i opłat

Spłata zobowiązania wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń: zmniejszenie na Rachunku bieżącym
Spłata zobowiązania wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń: zmniejszenie Zobowiązań wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń

Wpłata we wpłatomacie: zwiększenie na Rachunku bieżącym
Wpłata we wpłatomacie: zmniejszenie Środków pieniężnych w drodze

Wypłata z bankomatu: zmniejszenie na Rachunku bieżącym
Wypłata z bankomatu: zwiększenie Środków pieniężnych w drodze

Wpłata świadczenia tarczy antykryzysowej: zwiększenie na Rachunku bieżącym
Wpłata świadczenia tarczy antykryzysowej: zwiększenie przychodów finansowych

Wpłata należności od pożyczkobiorcy: zwiększenie na Rachunku bieżącym
Wpłata należności od pożyczkobiorcy: zmniejszenie Należności od pożyczkobiorców - Aneta Szulc

Spłata zobowiązania wobec budżetów: zmniejszenie na Rachunku bieżącym
Spłata zobowiązania wobec budżetów: zmniejszenie Zobowiązań wobec budżetów CIT

Spłata zobowiązania z tytułu podatku VAT: zmniejszenie na Rachunku bieżącym
Spłata zobowiązania z tytułu podatku VAT: zmniejszenie Zobowiązań z tytułu podatku VAT

Wpłata zwrotu podatku VAT: zwiększenie na rachunku bieżącym
Wpłata zwrotu podatku VAT: zmniejszenie Należności z tytułu podatku VAT

Przelew wewnętrzny pomiędzy własnymi rachunkami: zwiększenie na Rachunku bieżącym
Przelew wewnętrzny pomiędzy własnymi rachunkami: zmniejszenie na Rachunku VAT

Przelew wewnętrzny pomiędzy własnymi rachunkami: zmniejszenie na Rachunku bieżącym
Przelew wewnętrzny pomiędzy własnymi rachunkami: zwiększenie na Rachunku VAT

Spłata raty zaciągniętego kredytu bankowego: zmniejszenie na rachunku bieżącym o kwotę raty
Spłata raty zaciągniętego kredytu bankowego: zmniejszenie Zobowiązań wobec banków z tytułu zaciągniętych kredytów o kwotę raty

Spłata raty kapitałowej zaciągniętego kredytu bankowego: zmniejszenie na rachunku bieżącym o kwotę raty kapitałowej
Spłata raty kapitałowej zaciągniętego kredytu bankowego: zmniejszenie Zobowiązań wobec banków z tytułu zaciągniętych kredytów o kwotę raty kapitałowej

Spłata raty odsetkowej od zaciągniętego kredytu bankowego: zmniejszenie na rachunku bieżącym o kwotę raty odsetkowej
Spłata raty odsetkowej od zaciągniętego kredytu bankowego: zwiększenie Kosztów finansowych o kwotę raty odsetkowej

Przelew śroków pieniężnych z rachunku bieżącego na PayU: zmniejszenie na rachunku bieżącym
Przelew śroków pieniężnych z rachunku bieżącego na PayU: zwiększenie na PayU

Wynagrodzenia: zwiększenie Wynagrodzeń o wynagrodzenie brutto - umowa o dzieło Borysław Szybiński
Wynagrodzenia: zwiększenie Zobowiązań wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń o wynagrodzenie brutto
Zaliczka na podatek dochodowy pracownika: zmniejszenie Zobowiązań wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń
Zaliczka na podatek dochodowy pracownika: zwiększenie Zobowiązań wobec budżetów - umowa o dzieło Borysław Szybiński

Prowizja za przelew: zmniejszenie na Rachunku bieżącym
Prowizja za przelew: zwiększenie Usług obcych

Opłata za prowadzenie rachunku: zmniejszenie na Rachunku bieżącym
Opłata za prowadzenie rachunku: zwiększenie Usług obcych

Opłata za prowadzenie rachunku: zmniejszenie na Rachunku bieżącym
Opłata za prowadzenie rachunku: zwiększenie Kosztów ogólnego zarządu

Opłata za kartę: zmniejszenie na Rachunku bieżącym
Opłata za kartę: zwiększenie Usług obcych

Odsetki od zaciągniętych kredytów: zmniejszenie na Rachunku bieżącym
Odsetki od zaciągniętych kredytów: zwiększenie Kosztów finansowych

Odsetki od lokaty bankowej: zwiększenie na Rachunku bieżącym
Odsetki od lokaty bankowej: zwiększenie Przychodów finansowych

Odszkodowanie za straty losowe: zwiększenie na Rachunku bieżącym
Odszkodowanie za straty losowe: zwiększenie Pozostałych przychodów operacyjnych

Wypłata z kasy zaliczki pracownikowi: zmniejszenie w Kasie
Wypłata z kasy zaliczki pracownikowi: zwiększenie Pozostałych należności od pracowników


Berst podatek bazowy 60%

Zakup usług: zwiększenie Zobowiązań wobec dostawców o Wartość brutto
Zakup usług: zwiększenie Usług obcych o Wartość netto - abonament
Zakup usług: zwiększenie Usług obcych o 40 % Podatku VAT
Zakup usług: zwiększenie Należności z tytułu podatku VAT o 60 % Podatku VAT

Zakup materiałów: zwiększenie Zobowiązań wobec dostawców o Wartość brutto
Zakup materiałów: zwiększenie Zużycia materiałów i energii o Wartość netto - przedłużacz elektryczny
Zakup materiałów: zwiększenie Zużycia materiałów i energii o 40 % Podatku VAT
Zakup materiałów: zwiększenie Należności z tytułu podatku VAT o 60 % Podatku VAT

Zakup usług rata leasingowa samochodu: zwiększenie Zobowiązań wobec dostawców o Wartość brutto
Zakup usług rata leasingowa samochodu: zwiększenie Usług obcych o Wartość netto
Zakup usług rata leasingowa samochodu: zwiększenie Usług obcych o 70 % Podatku VAT
Zakup usług rata leasingowa samochodu: zwiększenie Należności z tytułu podatku VAT o 30 % Podatku VAT

Zakup materiałów paliwa do samochodu: zwiększenie Zobowiązań wobec dostawców o Wartość brutto
Zakup materiałów paliwa do samochodu: zwiększenie Zużycia materiałów i energii o Wartość netto
Zakup materiałów paliwa do samochodu: zwiększenie Zużycia materiałów i energii o 70 % Podatku VAT do kosztów bilansowych KB=NKUP
Zakup materiałów paliwa do samochodu: zwiększenie Należności z tytułu podatku VAT o 30 % Podatku VAT
Zakup materiałów paliwa do samochodu: zwiększenie Kosztów podatkowych 900 (konto pozabilansowe) o (( Wartość netto + Podatek VAT naliczony * 70 % ) / 100 ) * 75 = koszty podatkowe KP=KUP

Podatek dochodowy: zwiększenie Zobowiązań wobec budżetów
Podatek dochodowy: zwiększenie Podatku dochodowego - zaliczka miesięczna CIT

Przeksięgowanie z pierwszego konta na drugie to wyksięgowanie z pierwszego konta i zaksięgowanie na drugie

Przeksięgowanie zmniejszenia należności z tytułu podatku VAT wynikającego z ich zaokrąglenia w dół na pozostałe koszty operacyjne
Przeksięgowanie zwiększenia należności z tytułu podatku VAT wynikającego z ich zaokrąglenia w górę na pozostałe przychody operacyjne

Przeksięgowanie zmniejszenia zobowiązań z tytułu podatku VAT wynikającego z ich zaokrąglenia w dół na pozostałe przychody operacyjne
Przeksięgowanie zwiększenia zobowiązań z tytułu podatku VAT wynikającego z ich zaokrąglenia w górę na pozostałe koszty operacyjne

Jeśli zobowiązania z tytułu podatku VAT są większe od należności to
Przeksięgowanie zmniejszenia należności z tytułu podatku VAT na zmniejszenie zobowiązań

Jeśli należności z tytułu podatku VAT są większe od zobowiązań to
Przeksięgowanie zmniejszenia zobowiązań z tytułu podatku VAT na zmniejszenie należności

Ustalenie Wyniku finansowego:

Przeksięgowanie kosztów rodzajowych i przychodów na Wynik finansowy

Przeksięgowanie Amortyzacji na Wynik finansowy
Przeksięgowanie Zużycia materiałów i energii na Wynik finansowy
Przeksięgowanie Usług obcych na Wynik finansowy
Przeksięgowanie Wynagrodzeń na Wynik finansowy
Przeksięgowanie Pozostałych kosztów operacyjnych na Wynik finansowy
Przeksięgowanie Kosztów finansowych na Wynik finansowy
Przeksięgowanie Wartości sprzedanych towarów w cenach zakupu na Wynik finansowy
Przeksięgowanie Podatku dochodowego na Wynik finansowy

Przeksięgowanie Przychodów ze sprzedaży towarów na Wynik finansowy albo
Przeksięgowanie Przychodów ze sprzedaży usług na Wynik finansowy
Przeksięgowanie Pozostałych przychodów operacyjnych na Wynik finansowy
Przeksięgowanie Przychodów finansowych na Wynik finansowy

Przeksięgowanie kosztów funkcjonalnych i przychodów na Wynik finansowy

Przeksięgowanie Kosztu wytworzenia sprzedanych wyrobów gotowych na Wynik finansowy albo
Przeksięgowanie Kosztu wykonania sprzedanych usług na Wynik finansowy
Przeksięgowanie Kosztów ogólnego zarządu na Wynik finansowy
Przeksięgowanie Kosztów finansowych na Wynik finansowy
Przeksięgowanie Podatku dochodowego na Wynik finansowy

Przeksięgowanie Przychodów ze sprzedaży usług na na Wynik finansowy albo
Przeksięgowanie Przychodów ze sprzedaży wyrobów gotowych na na Wynik finansowy
Przeksięgowanie Przychodów ze sprzedaży usług na na Wynik finansowy

Pożyczka

Udzielenie pożyczki (działalnośc finansowa)

Rachunek bieżący  Należności od pożyczkobiorców
          z tytułu udzielonych pożyczek
Wn      Ma  Wn             Ma
_______________  _____________________________
  |Wartość    Wartość  |
  |udzielonej--->udzielonej|
  |pożyczki   pożyczki |Spłata raty udzielonej pożyczki

Należności od pożyczkobiorców  Rachunek bieżący
z tytułu udzielonych pożyczek
Wn             Ma  Wn         Ma
_____________________________  _____________________
Wartość  |Rata         Rata   |
udzielonej|kapitałowa           |
pożyczki |spłaty--------|------>spłaty  |Wartość
     |udzielonej  |    udzielonej|udzielonej
     |pożyczki   |    pożyczki |pożyczki
             |
Przychody finansowe   |
Wn        Ma   |
___________________   |
     |Rata     |
     |odsetkowa   |
     |spłaty________|
     |udzielonej
     |pożyczki

Zakup, sprzedaż i rozchód sprzedanych towarów

Zakup towarów i przekazanie zakupionych towarów do magazynu

Zobowiązania      Rozliczenie zakupu  Towary
wobec dostawców
Wn      Ma     Wn       Ma  Wn     Ma
_______________     __________________  _____________
    |Wartość     Wartość |Wartość      |
    |brutto ----|--->netto  |netto ----->Towary|
          |
          |
          |  Należności
          |  z tytułu podatku VAT
          |  Wn        Ma
          |  ____________________
          |  Podatek VAT|
          |--->naliczony |


Sprzedaż towarów

Przychody            Należności
ze sprzedaży towarów      od odbiorców
Wn        Ma      Wn    Ma
____________________      ____________
     |Wartość        Wartość|
     |netto<-----------|----brutto |
              |
              |
Zobowiązania        |
z tytułu podatku VAT    |
Wn          Ma  |
_______________________  |
      |Podatek VAT  |
      |należny<-------|


Przekazanie sprzedanych towarów odbiorcy
(rozchód sprzedanych towarów)

 Towary          Wartość
              sprzedanych towarów
              w cenie zakupu
 Wn         Ma  Wn        Ma
 ______________________  ___________________
T|Towary   |            |
o|niesprzedane|            |
w|      |       Wartość  |
a|Towary   |Towary    sprzedanych|
r|  sprzedane|sprzedane--->towarów  |
y              w cenie  |
              zakupu   |

Zakup, sprzedaż i rozchód sprzedanych usług

Zakup usług

Zobowiązania      Usługi obce
wobec dostawców
Wn      Ma     Wn      Ma
_______________     ________________
    |Wartość     Wartość |Wartość
    |brutto ----|--->netto  |netto
          |
          |
          |  Należności
          |  z tytułu podatku VAT
          |  Wn        Ma
          |  ____________________
          |  Podatek VAT|
          |--->naliczony |


Sprzedaż usług

Przychody           Należności
ze sprzedaży usług      od odbiorców
Wn       Ma      Wn    Ma
__________________      ____________
     |Wartość        Wartość|
     |netto<-----------|----brutto |
              |
              |
Zobowiązania        |
z tytułu podatku VAT    |
Wn          Ma  |
_______________________  |
      |Podatek VAT  |
      |należny<-------|


Przekazanie sprzedanych usług odbiorcy
(rozchód sprzedanych usług)

Koszty               Koszty wykonania
wykonania usług           sprzedanych usług
Wn         Ma       Wn        Ma
______________________       ___________________
Koszty   |Koszty              |
wykonania  |niewykonanych_____        |
usług    |usług       |        |
      |         |        |
      |Koszty      |        |
      |wykonania     |        |
      |niesprzedanych____|        |
      |usług       |        |
      |         |        |
      |Koszty      |  Koszty   |
      |wykonania     |  wykonania |
      |  sprzedanych----|--->sprzedanych|
      |usług         usług   |

Koszty niewykonanych usług
i koszty wykonania niesprzedanych usług
ujmowane są w kosztach wykonania sprzedanych usług

Zakup i przekazanie materiałów do produkcji

Zakup materiałów i przekazanie zakupionych materiałów do magazynu

Zobowiązania      Rozliczenie zakupu  Materiały
wobec dostawców
Wn      Ma     Wn       Ma  Wn     Ma
_______________     __________________  _____________
    |Wartość     Wartość |Wartość        |
    |brutto ----|--->netto  |netto ----->Materiały|
          |
          |
          |  Należności
          |  z tytułu podatku VAT
          |  Wn        Ma
          |  ____________________
          |  Podatek VAT|
          |--->naliczony |


Przekazanie materiałów do produkcji

Materiały     Zużycie
          materiałów i energii
Wn      Ma  Wn        Ma
_______________  ____________________
Wartość|Wartość  Wartość  |
netto |netto----->netto   |