Wzorcowy plan kont

Zespół 0. Aktywa trwałe
Zespół 1. Środki pieniężne
Zespół 2. Należności i zobowiązania (rozrachunki)
Zespół 3. Towary i materiały
Zespół 4. Koszty rodzajowe (proste)
     - układ porównawczy kosztów
Zespół 5. Koszty funkcjonalne (podmiotowe)
     - układ kalkulacyjny kosztów
Zespół 6. Wyroby gotowe,
     należności i zobowiązania międzyokresowe
Zespół 7. Przychody i Koszty Uzyskania Przychodów
Zespół 8. Kapitały, rezerwy,
     podatek dochodowy i wynik finansowy

Zespół 0
Aktywa trwałe

010 Środki trwałe
  010 Grunty (w tym prawo
    użytkowania wieczystego gruntu)
  011 Budynki, lokale, prawa do lokali
    i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
  012 Urządzenia techniczne i maszyny
  013 Środki transportu
  014 Inne środki trwałe
020 Wartości niematerialne i prawne
030 Inwestycje długoterminowe
071 Umorzenie środków trwałych
072 Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
080 Środki trwałe w budowie

Zespół 1
Środki pieniężne, rachunki bankowe
oraz krótkoterminowe aktywa finansowe

100 Kasa
131 Rachunek bieżący
135 Inne rachunki bankowe
138 Zobowiązania wobec banków
  z tytułu zaciągniętych kredytów
140 Krótkoterminowe aktywa finansowe
148 Środki pieniężne w drodze
149 Inne środki pieniężne

Zespół 2
Rozrachunki i roszczenia

200 Rozrachunki z odbiorcami
  200 Należności od odbiorców
  201 Zobowiązania wobec odbiorców
210 Rozrachunki z dostawcami
  210 Zobowiązania wobec dostawców
  211 Należności od dostawców
217 Zobowiązania wekslowe
220 Rozrachunki z budżetami
  220 Zobowiązania wobec budżetów
  221 Należności od budżetów
221 Rozrachunki z ZUS
  221 Zobowiązania wobec ZUS
  222 Należności od ZUS
223 Pozostałe rozrachunki publicznoprawne
  223 Pozostałe należności publicznoprawne
  224 Pozostałe zobowiązania publicznoprawne
225 Rozrachunki z tytułu podatku VAT
  225 Zobowiązania z tytułu podatku VAT
  226 Należności z tytułu podatku VAT
231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń
  231 Zobowiązania wobec pracowników
    z tytułu wynagrodzeń
234 Pozostałe rozrachunki z pracownikami
  234 Pozostałe należności od pracowników
240 Pozostałe rozrachunki
  240 Pozostałe należności
  240 Pozostałe zobowiązania
  240 Kredyty bankowe i pożyczki udzielone
    (należności)
  240 Kredyty bankowe i pożyczki pobrane
    (zobowiązania)
241 Rozliczenie niedoborów i szkód
242 Rozliczenie nadwyżek
243 Należności dochodzone na drodze sądowej
250 Rozrachunek właściciela
  250 Należności od właścicieli
  251 Zobowiązania wobec właścicieli

Zespół 3
Materiały i towary

300 Rozliczenie zakupu
  (konto bilansowe aktywne
   przypisane do materiałów
   w działalności produkcyjnej
   albo do towarów
   w działalności handlowej)
310 Materiały
330 Towary
Zespół 4
Koszty według rodzaju i ich rozliczenie

400 Amortyzacja
  <-> 071 Umorzenie środków trwałych
401 Zużycie materiałów i energii
  <-> 310 Materiały albo
  <-> 210 Zobowiązania wobec dostawców
402 Usługi obce
  <-> 210 Zobowiązania wobec dostawców albo
  <-> 100 Kasa             albo
  <-> 131 Rachunek bieżący
403 Podatki i opłaty
  <-> 220 Zobowiązania wobec budżetów
404 Wynagrodzenia
  <-> 231 Zobowiązania wobec pracowników
      z tytułu wynagrodzeń
405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
  <-> 221 Zobowiązania wobec ZUS
409 Pozostałe koszty rodzajowe
490 Rozliczenie kosztów

Zespół 5
Koszty według typów działalności i ich rozliczenie

501 Koszty produkcji podstawowej
  (konto bilansowe aktywne
   przypisane
   do półproduktów i produktów w toku)
502 Koszty wykonania usług
503 Koszty handlowe
550 Koszty ogólnego zarządu

Zespół 6
Produkty i rozliczenia międzyokresowe

601 Wyroby gotowe
641 Rozliczenia międzyokresowe kosztów
642 Rozliczenia międzyokresowe kosztów zakupu

Zespół 7
Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem

701 Przychody ze sprzedaży wyrobów gotowych
702 Przychody ze sprzedaży usług
711 Koszt wytworzenia sprzedanych wyrobów gotowych
712 Koszt wykonania sprzedanych usług
730 Przychody ze sprzedaży towarów
731 Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu
740 Przychody ze sprzedaży materiałów
741 Wartość sprzedanych materiałów w cenach zakupu
750 Przychody finansowe
751 Koszty finansowe
760 Pozostałe przychody operacyjne
761 Pozostałe koszty operacyjne

Zespół 8
Kapitały (fundusze), rezerwy,
wynik finansowy i podatek dochodowy

801 Kapitał zakładowy (kapitał właścicieli,
  fundusz założycielski, fundusz udziałowy)
802 Kapitał zapasowy (fundusz przedsiębiorstwa,
  fundusz zasobowy)
803 Kapitał rezerwowy
830 Rezerwy
840 Rozliczenia międzyokresowe przychodów
  840 Zobowiązania międzyokresowe przychodów
851 Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych
860 Wynik finansowy
  (konto bilansowe pasywne
   przypisane do zysku (straty) netto
   w pasywach bilansu)
870 Podatek dochodowy
  (konto wynikowe kosztowe
   przypisane do podatku dochodowego
   w rachunku zysków i strat)
  <-> 220 Zobowiązania wobec budżetów

Pozycje bilansu
definiuje się saldami kont bilansowych

Pozycje rachunku zysków i strat
definiuje się obrotami kont wynikowych
ponieważ salda kont wynikowych
są wyzerowane po przeksięgowaniu
kosztów i przychodów na wynik finansowy,
obroty kont wynikowych
są równe saldom kont wynikowych
przed przeksięgowaniem
kosztów i przychodów na wynik finansowy

Zysk (strata) netto w rachunku zysków i strat
jest równe saldu konta Wynik finansowy

Rozrachunki
to należności i zabowiązania

Rozliczenia
to uregulowania należności i zabowiązań
czyli spłaty zabowiązań wobec dostawców
i wpłaty należności od odbiorców

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skomentuj mój wpis jako pierwszy !

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *