Zwolnienie podmiotowe dla drobnych przedsiębiorców

Ustawa o podatku od towarów i usług
wprowadza zwolnienie podmiotowe dla tzw. drobnych przedsiębiorców.

Od podatku od towarów i usług zwolniono sprzedaż dokonywaną przez podatników,
u których wartość sprzedaży opodatkowanej
nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 złotych
.

Od podatku zwolniono też sprzedaż
dokonywaną przez podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego
wykonywanie czynności określonych w art. 5 (tj. czynności opodatkowanych),
jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy,
w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty 200 000 zł.

Ze względu na objęcie zwolnieniem “sprzedaży”
(zdefiniowanej w art. 2 pkt 22 u.p.t.u.,
jako odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju,
wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i eksport towarów),
zwolnienie nie znajdzie zastosowania do importu towarów i usług,
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
nabycia towarów i usług, dla których podatnikiem jest usługobiorca.

Te czynności nie mieszczą się bowiem w pojęciu sprzedaży.

Należy jednak pamiętać, że w przypadku towarów wymienionych w załączniku nr 11,
odwrotne obciążenie znajduje zastosowanie pod warunkiem,
że nabywca jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,
co wyklucza nabywców korzystających ze zwolnienia dla drobnych przedsiębiorców.

Zwolnienie dla drobnych przedsiębiorców traci moc,
począwszy od czynności, którą przekroczono limit sprzedaży.
Zatem opodatkowaniem objęta jest cała transakcja,
której dokonanie powoduje utratę prawa do zwolnienia, a nie tylko nadwyżka ponad 200 000 zł.

Do wartości sprzedaży uprawniającej do korzystania ze zwolnienia
nie wlicza się kwoty podatku, a także odpłatnej dostawy towarów,
które na podstawie przepisów o podatku dochodowym
są zaliczane przez podatnika do środków trwałych
oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji oraz zwolnionych od podatku:
odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług
(z wyjątkiem transakcji związanych z nieruchomościami,
usług ubezpieczeniowych i niektórych usług finansowych,
jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych).

Zwolnienie przysługuje podatnikom z mocy samego prawa
i znajduje zastosowanie bez potrzeby składania oświadczenia w tym zakresie.

Podatnicy mogą jednak zrezygnować ze zwolnienia
pod warunkiem pisemnego zawiadomienia o tym zamiarze właściwego naczelnika urzędu skarbowego
przed początkiem miesiąca, w którym rezygnują ze zwolnienia,
przy czym w przypadku podatników rozpoczynających działalność
zawiadomienie musi nastąpić przed dniem wykonania pierwszej czynności opodatkowanej.

Podatnik, który utracił prawo do zwolnienia od podatku lub z niego zrezygnował,
może ponownie skorzystać ze zwolnienia nie wcześniej niż po upływie roku,
licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia.

Ze zwolnienia nie mogą korzystać między innymi podatnicy
dokonujący dostawy wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali,
świadczący usługi jubilerskie,
dokonujący dostawy towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym
(z wyjątkiem energii elektrycznej i wyrobów tytoniowych),
świadczący usługi prawnicze oraz usługi w zakresie doradztwa.

Zwolnienie to nie dotyczy podatników
nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium Polski.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Skomentuj mój wpis jako pierwszy !

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *