Zwolnienia podatkowe z VAT

Wszystkie wyżej wskazane czynności podlegają opodatkowaniu niezależnie od tego,
czy zostały wykonane z zachowaniem warunków oraz form określonych przepisami prawa
.

Opodatkowaniu mogą zatem podlegać nawet czynności,
które zostały wykonane bez uzyskania wymaganych prawem zezwoleń czy koncesji
albo są nieważne na gruncie prawa cywilnego
z powodu niezachowania formy czynności prawnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności
(np. niezachowania formy aktu notarialnego).

Jednakże przepisów ustawy nie stosuje się w ogóle do czynności,
które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy (np. handel narkotykami)
.

Ponadto przepisów u.p.t.u. nie stosuje się
do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa

(art. 6 u.p.t.u.).

Ustawa zawiera rozbudowany katalog zwolnień o charakterze przedmiotowym.
Na podstawie art. 43 ust. 1 u.p.t.u.
zwolnieniami przedmiotowymi od podatku od towarów i usług objęte zostały między innymi:

 • dostawa towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku,
  jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów
  nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy
  prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego

 • dostawa terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane
 • tereny budowlane to grunty przeznaczone pod zabudowę
  zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
  a w przypadku braku takiego planu
  – zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
  o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

 • dostawa budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:
  • dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim
  • pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części
   upłynął okres krótszy niż 2 lata

  przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania,
  w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu,
  pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

  • wybudowaniu lub
  • ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie,
   w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym,
   stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej
 • dostawa budynków, budowli lub ich części nieobjęta zwolnieniem omówionym powyżej,
  pod warunkiem, że:
  • w stosunku do tych obiektów
   nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy
   prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego
  • dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie,
   w stosunku do których
   miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
   a jeżeli ponosił takie wydatki,
   to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów;
   jeśli wydatki na ulepszenie przekroczyły 30% wartości początkowej,
   zwolnienie przysługuje,
   jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym
   były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych
   przez co najmniej 5 lat
 • usługi w zakresie wynajmowania lub dzierżawienia
  nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości,
  na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe
 • transakcje, łącznie z pośrednictwem,
  dotyczące walut, banknotów i monet używanych jako prawny środek płatniczy,
  z wyłączeniem banknotów i monet będących przedmiotami kolekcjonerskimi

 • usługi ubezpieczeniowe, usługi reasekuracyjne
  oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług
 • różnego rodzaju usługi finansowe
  (usługi udzielania kredytów, pożyczek pieniężnych, poręczeń, gwarancji
  i wszelkich innych zabezpieczeń transakcji finansowych i ubezpieczeniowych,
  usługi w zakresie depozytów środków pieniężnych, prowadzenia rachunków pieniężnych,
  wszelkiego rodzaju transakcji płatniczych, przekazów i transferów pieniężnych,
  długów, czeków i weksli,
  a także usługi pośrednictwa w świadczeniu wcześniej wymienionych usług finansowych,
  usługi zarządzania funduszami inwestycyjnymi
  i zbiorczymi portfelami papierów wartościowych);
  zwolnienie nie dotyczy czynności ściągania długów, w tym faktoringu,
  usług doradztwa i usług w zakresie leasingu

Ponadto w odniesieniu do wielu rodzajów czynności (usług oraz związanych z nimi dostaw towarów)
ustawodawca wprowadził zwolnienia o charakterze przedmiotowo-podmiotowym.

Skorzystanie z takiego zwolnienia wymaga łącznego spełnienia
zarówno warunku przedmiotowego (rodzaj usługi),
jak i warunku podmiotowego (rodzaj podmiotu wykonującego usługę)
.

Zwolnieniem objęto między innymi:

 • powszechne usługi pocztowe,
  świadczone przez operatora obowiązanego do świadczenia takich usług,
  oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną
 • usługi w zakresie opieki medycznej,
  służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia,
  oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane:
  • wykonywane przez zakłady opieki zdrowotnej
   lub świadczone na rzecz zakładów opieki zdrowotnej na ich terenie
  • świadczone w ramach wykonywania zawodów:
   lekarza i lekarza dentysty, pielęgniarki i położnej, psychologa
   i innych zawodów medycznych
  • nabyte od w. w. podmiotów czy osób i refakturowane
 • usługi świadczone przez:

  a) jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty,
  w zakresie kształcenia i wychowania
  b) uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk
  oraz jednostki badawczo-rozwojowe,
  w zakresie kształcenia na poziomie wyższym,
  oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane

 • usługi prywatnego nauczania
  na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym i wyższym,
  świadczone przez nauczycieli
 • usługi zakwaterowania w bursach, internatach i domach studenckich
  świadczone na rzecz uczniów, wychowanków, studentów i doktorantów
  przez szkoły i uczelnie
  lub podmioty, z którymi szkoły lub uczelnie zawarły umowy dotyczące zakwaterowania

Usługi nauczania języków obcych
oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane
korzystają ze zwolnienia niezależnie od rodzaju podmiotu świadczącego te usługi
.

Ponadto istotna grupa zwolnień związana jest z importem towarów.

One thought on “Zwolnienia podatkowe z VAT

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Jeden komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *