Źródła z których przychody podlegają ściśle ogólnej definicji przychodu

Przeanalizowana definicja pojęcia przychodu nie ma charakteru uniwersalnego.
W dalszych przepisach ustawy (art. 12-20 u.p.d.o.f.)
zawarte są bowiem bardziej szczegółowe
– a niekiedy mające charakter wyjątku – definicje przychodów z poszczególnych źródeł,
którym towarzyszy w niektórych przypadkach
określenie szczególnego sposobu ustalania momentu powstania tego przychodu.

Przyjmując za punkt wyjścia zacytowaną wyżej treść art. 11 u.p.d.o.f.,
wymienione w ustawie źródła przychodów podzielić można na trzy grupy.

Grupa pierwsza obejmuje te źródła,
w przypadku których ogólna definicja przychodów
nie ulega w dalszych przepisach ustawowych żadnemu uszczegółowieniu ani modyfikacjom
.
Dotyczy to takich źródeł, jak:

 1. po pierwsze, przychody z najmu lub dzierżawy rzeczy i praw majątkowych,
  a także umów o podobnym charakterze,
  których przedmiotem nie są składniki majątku związane z działalnością gospodarczą;
  w tym ostatnim przypadku bowiem przychody takie
  traktowane są jako przychody z działalności gospodarczej
 2. po drugie, działalność wykonywana osobiście;
  w art. 13 zawarte zostało wyczerpujące wyliczenie
  przychodów z działalności określonej przez ustawodawcę jako wykonywana osobiście,
  a wymienionej jako źródło przychodu w art. 10 pkt 2;
  formułując katalog owych przychodów,
  ustawodawca odwołuje się do bardzo zróżnicowanych kryteriów,
  takich jak sfera działalności, cechy podmiotu wykonującego tę działalność,
  forma prawna ujęta pozytywnie
  (wykonywanie usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło)
  i negatywnie (przychody osiągane z innego tytułu niż umowa o pracę),
  a także podmiotu, na rzecz którego podatnik wykonuje działalność;
  od początku obowiązywania ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
  brak było natomiast w analizowanym przepisie
  bliższego określenia cech osobistego charakteru wykonywania opodatkowanej działalności;
  w piśmiennictwie i orzecznictwie utrwalił się jednak
  – bazujący na kanonach potocznego języka polskiego
  – pogląd, w myśl którego o osobistym charakterze czynności wymienionych w art. 13
  przesądza w zasadniczej mierze sposób ich wykonywania,
  w postaci niekorzystania w tym zakresie z pośrednictwa osób trzecich,
  w tym także osób zatrudnionych przez podatnika
  (zob, m.in. pismo US z dnia 15 lipca 2003 roku, nr UP-II-1-413-31/03);
  część orzecznictwa stoi jednak na stanowisku,
  zgodnie z którym dla kwalifikacji przychodów do działalności wykonywanej osobiście
  niewystarczające jest stwierdzenie osobistego wykonywania usług na rzecz przedsiębiorców
  i niewykonywanie takich usług na rzecz ludności,
  lecz nadto stwierdzenie, że podatnik nie wykonywał usług w sposób zorganizowany,
  określony administracyjnoprawnie i ciągły,
  czyli że nie prowadził pozarolniczej działalności gospodarczej,
  stanowiącej w analizowanym podatku odrębne źródło przychodów
  (wyrok WSA z dnia 1 września 2004 roku, sygn, akt I Sa/Wr 1892/02, LEX 290431)
 3. po trzecie, kapitały pieniężne,
  enumeratywnie wymienione w przepisie art. 17 ust. 1 u.p.d.o.f.;
  ogólną zasadę ustalania wielkości przychodu
  stosuje się do wszystkich wymienionych tam źródeł,
  z wyjątkiem odpłatnego zbycia tytułu własności udziałów w spółkach,
  akcji oraz innych papierów wartościowych
  (w tym także pochodnych instrumentów finansowych od papierów wartościowych
  – art. 17 ust. 1 pkt 6)
 4. po czwarte, prawa majątkowe, takie jak w szczególności prawa autorskie i prawa pokrewne
  w rozumieniu odrębnych przepisów
  (por. ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
  t.j. DzU z 2006 r. nr 90, poz. 631 ze zm.),
  prawa do projektów wynalazczych, topografii układów scalonych,
  znaków towarowych i wzorów zdobniczych (art. 18 u.p.d.o.f.);
  przychód z tego źródła stanowi również odpłatne zbycie wskazanych praw,
  z wyjątkiem zbycia nieruchomości lub ich części, udziału w nieruchomości,
  spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego
  oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej;
  te ostatnie stanowią bowiem odrębne źródło przychodów
 5. po piąte, inne źródła (art. 20 ust. I i 2 u.p.d.o.f.),
  takie jak między innymi zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego,
  alimenty, dotacje i subwencje, dopłaty oraz nagrody;
  ogólnych zasad ustalania wielkości przychodu nie stosuje się jednak
  do należących również do kategorii innych źródeł tak zwanych przychodów nieujawnionych

One thought on “Źródła z których przychody podlegają ściśle ogólnej definicji przychodu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Jeden komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *