Źródła z których przychody podlegają ogólnej definicji przychodu z uszczegółowieniami

Do drugiej grupy zaliczają się te źródła,
w przypadku których ogólna definicja przychodu zawarta w art. 11 u.p.d.o.f.
została dodatkowo uszczegółowiona dalszymi przepisami ustawowymi
.
Dotyczy to:

 1. po pierwsze, stosunku służbowego, stosunku pracy
  (w tym spółdzielczego stosunku pracy) oraz pracy nakładczej;
  za przychód tak pojętego pracownika uznaje się mianowicie
  wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze
  (bądź ich ekwiwalenty)
  bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń
  (art. 12 ust. 1 u.p.d.o.f).
  Wobec nieostrego charakteru zacytowanej definicji
  w doktrynie i orzecznictwie pojawiły się kontrowersje,
  związane z kwalifikowaniem konkretnych przychodów
  do grupy przychodów ze stosunku pracy;
  godnym zaakceptowania wydaje się tu być stanowisko,
  zgodnie z którym o tym, czy świadczenie jest przychodem ze stosunku pracy
  decyduje okoliczność, czy może je otrzymać wyłącznie pracownik,
  czy też także osoba niezwiązana (aktualnie czy też w przeszłości) z pracodawcą
  (por. wyrok NSA z dnia 26 marca 1993 roku, sygn. akt III SA 2219/92,
  ONSA z 1993 nr 3, poz. 83,
  analogicznie w wyroku WSA we Wrocławiu z dnia 10 lutego 2005 roku,
  sygn. akt I SA/Wr 1038/03, Biuletyn Skarbowy 2005/5/26)
 2. po drugie, renty i emerytury, w przypadku którego to źródła
  przychodem dla celów podatkowych
  jest łączna kwota świadczeń emerytalnych i rentowych wraz ze wzrostami i dodatkami,
  z wyłączeniem jednak dodatków rodzinnych i pielęgnacyjnych
  oraz dodatków dla sierot zupełnych do rent rodzinnych (art. 12 ust. 7 u.p.d.o.f.)
 3. po trzecie, członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej
  lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną;
  przychód z tego źródła ustala się na zasadach ogólnych,
  z tym jednak, iż z przychodu wyłącza się
  kwotę odpowiadającą udziałowi
  w dochodzie podzielnym spółdzielni z działalności rolniczej,
  z wyjątkiem działalności
  polegającej na prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Skomentuj mój wpis jako pierwszy !

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *