Zasada powszechności podmiotowej

Podatnicy podatku dochodowego stanowią zakres podmiotowy tego podatku, są jego podmiotem.
Podatnikami podatku dochodowego są osoby fizyczne.

Ani Ordynacja podatkowa, ani inne ustawy podatkowe czy też przepisy prawa podatkowego
nie definiują pojęcia “osoba fizyczna”.
Przy ustalaniu definicji osoby fizycznej pomocnymi są uregulowania art. 8 kodeksu cywilnego,
który mówi iż osobą fizyczną jest każdy człowiek od chwili narodzenia aż do śmierci.

Zgodnie z brzmieniem art. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (u.p.d.o.f.)
opodatkowaniu tym podatkiem podlegają wszystkie osoby fizyczne.

Wobec braku określenia pojęcia osoby fizycznej w przepisach prawa podatkowego
stosować tu należy definicję zawartą w art. 8 Kodeksu cywilnego,
zgodnie z którą osobą fizyczną jest każdy człowiek,
zasadniczo od chwili urodzenia aż do śmierci lub uznania za zmarłego (art. 29 i nast, k.c.).
W całym wskazanym okresie osoba fizyczna dysponuje zdolnością prawną,
a więc może być podmiotem rozmaitych praw i obowiązków.

Wobec braku jakichkolwiek ograniczeń wynikających z przepisów analizowanej ustawy,
czy szerzej z przepisów prawa podatkowego,
przyjąć należy, iż – zgodnie z zasadą powszechności podmiotowej
– podmiotem praw i obowiązków w zakresie opodatkowania dochodów
mogą być zarówno osoby pełnoletnie, dysponujące pełną zdolnością do czynności prawnych,
jak i małoletni.

Sytuacja tej ostatniej grupy podatników jest jednak w podatku dochodowym szczególna,
uzależniona zasadniczo od rodzaju uzyskiwanych przez nie dochodów podlegających opodatkowaniu.
Zróżnicowanie to koresponduje z generalną zasadą prawa rodzinnego,
na podstawie której dziecko aż do pełnoletności pozostaje pod władzą rodzicielską,
obejmującą między innymi zarząd majątkiem dziecka.
Zarząd ów nie obejmuje jednak zarobków małoletniego
oraz przedmiotów oddanych mu do swobodnego użytku.

Odpowiednio do wskazanych zasad dochody małoletnich dzieci własnych i przysposobionych,
podlegające opodatkowaniu na terytorium RP,
dolicza się zasadniczo do dochodów rodziców lub opiekunów prawnych (art. 7 u.p.d.o.f.).
Wyjątek stanowią jedynie uzyskiwane przez małoletnich
dochody z pracy, stypendiów oraz dochody z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku.
W przypadku uzyskiwania tego rodzaju dochodów
małoletni staje się zatem podatnikiem omawianego podatku na ogólnych zasadach.

Zasadę podmiotowej powszechności omawianego podatku
potwierdza także brak w regulujących go przepisach
jakichkolwiek zwolnień o czysto podmiotowym charakterze
.

One thought on “Zasada powszechności podmiotowej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Jeden komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *