Zaliczki na podatek dochodowy obliczane i wnoszone przez samych podatników

Do samodzielnego obliczania i wnoszenia zaliczek
zobowiązani są natomiast przede wszystkim podatnicy
uzyskujący przychody z działalności gospodarczej,
a także przychody z najmu i dzierżawy
(art. 44).

Obowiązek wpłacania zaliczek powstaje w tym przypadku,
poczynając od miesiąca, w którym dochody podatnika przekroczyły kwotę wolną od podatku,
wynikającą z tabeli stawek podatkowych.

Zaliczkę za pierwszy miesiąc oblicza się tak jak podatek,
natomiast w następnych miesiącach zaliczka stanowi różnicę
pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku
a sumą wcześniej wniesionych zaliczek
.

Tak obliczone kwoty miesięcznych zaliczek
podatnik pomniejsza o opłaconą w danym miesiącu kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne
.

Podatnicy zobowiązani do samodzielnego obliczania
wysokości należnych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
wnoszą je w terminie do 20 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni,
przy czym zaliczkę za ostatni miesiąc roku podatkowego
podatnik wpłaca w terminie do 20 stycznia następnego roku podatkowego
.

Podatnik nie wpłaca zaliczki za ostatni miesiąc,
jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty złoży zeznanie roczne
i dokona zapłaty podatku na zasadach określonych w art. 45.

Od tak określonych zasad
ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje dwa istotne wyjątki
.

Pierwszy z nich polega na możliwości wyboru przez podatnika
uproszczonego systemu wnoszenia zaliczek na ten podatek
(art. 44 ust. 6b i nast.).

Polega on na tym,
że zaliczka stanowi 1/12 kwoty podatku do dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej,
wykazanych w zeznaniu podatkowym złożonym w roku poprzedzającym dany rok podatkowy
.

Wyjątkowo może to także być zeznanie
złożone w roku poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata,
ale jedynie wówczas, gdy w zeznaniu późniejszym
podatnik nie wykazał dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej
bądź też gdy wysokość tego dochodu nie powodowała powstania obowiązku podatkowego.

Podatnicy, którzy wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek
zobowiązani są powiadomić o tym właściwy urząd skarbowy
w terminie do dnia 20 lutego roku podatkowego
.

Wybór taki równoznaczny jest z koniecznością stosowania tej formy przez cały rok podatkowy,
przy czym obowiązują tu ogólne zasady
odnoszące się do terminów wnoszenia poszczególnych zaliczek.

Uprawnienie do dokonania wyboru uproszczonego systemu wnoszenia zaliczek
nie przysługuje podatnikom,
którzy po raz pierwszy podjęli działalność
w danym roku podatkowym lub w roku go poprzedzającym
.

Drugi spośród
wyjątkowych systemów odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
dotyczy wyłącznie dwóch grup podatników
, to jest:

 • podatników rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej,
  którzy w roku jej rozpoczęcia,
  a także w okresie dwóch lat,
  licząc od końca roku poprzedzającego rok rozpoczęcia działalności,
  prowadzili działalność gospadarczą samodzielnie
  lub jako wspólnicy spółki niemającej osobowości prawnej
  lub działalność taką prowadził małżonek tej osoby,
  jeżeli między małżonkami istniała w tym czasie wspólność majątkowa
 • małych podatników w rozumieniu art. 5a pkt 20 u.p.d.o.f.,
  to jest podatników, u których wartość przychodu ze sprzedaży
  (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług)
  nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym
  wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 800 000 euro

Wymienieni podatnicy mają prawo wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
w terminach kwartalnych,
o ile terminowo – to jest do dnia 20 lutego roku podatkowego
– powiadomią właściwego naczelnika urzędu skarbowego o dokonanym wyborze
.

Zawiadomienie takie
przesądza o sposobie wnoszenia zaliczek także w następnych latach podatkowych,
chyba że pisemnie z niego zrezygnują, zachowując wskazany wyżej termin.

Obowiązek wpłacania zaliczek powstaje w tym przypadku,
poczynając od kwartału, w którym dochody podatnika przekroczyły kwotę wolną od podatku,
wynikającą z tabeli stawek podatkowych.

Zaliczkę za pierwszy kwartał oblicza się tak jak podatek,
natomiast w następnych kwartałach zaliczka stanowi różnicę
pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku,
a sumą wcześniej wniesionych zaliczek,
przy czym zaliczka za ostatni kwartał równa jest zaliczce za kwartał poprzedni
.

Tak obliczone kwoty kwartalnych zaliczek
podatnik pomniejsza o opłaconą w danym miesiącu kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne
.

Podatnicy uprawnieni do wyboru
kwartalnego systemu wnoszenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
wnoszą je w terminie do 20 dnia każdego miesiąca następującego po kwartale
.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Skomentuj mój wpis jako pierwszy !

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *