Wysokość podatku

Podatek dochodowy od osób fizycznych
pobiera się od podstawy opodatkowania według stawek progresywnych szczeblowych
.

Skala podatkowa określona w art. 27 ust. 1 i 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
nie ma zastosowania do dochodów opodatkowanych w formach uproszczonych,
lecz jedynie w odniesieniu do dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych.

Stawki podatkowe określają wysokość podatku w stosunku do podstawy opodatkowania
i mają w tym podatku charakter stawek progresywnych (progresja łączna, szczeblowa).
Istotą ostatniej zmiany jest spłaszczenie obowiązującej wcześniej progresji,
poprzez wprowadzenie dwóch tylko wskazanych w poniższej tabeli stawek.
Obecnie wynoszą one odpowiednio: 18% i 32%.

Podstawa obliczenia podatku Podatek wynosi
Ponad Do
85 528 zł 18% podstawy minus kwota wolna zmniejszająca podatek 556,02 zł
85 528 zł 14 839,02 plus 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

Scharakteryzowane wyżej stawki
dotyczą wszystkich dochodów podlegających wykazaniu w zeznaniu rocznym.

Natomiast w przypadku dochodów (przychodów),
których nie łączy się z pozostałymi nie ma zastosowania Skala podatkowa,
określona przepisem art. 27 u.p.d.o.f.,
a w jej miejsce wchodzą stawki stałe procentowe.

Dotyczy to dwóch podstawowych grup dochodów (przychodów) objętych analizowanym podatkiem,
to jest przychodów opodatkowanych ryczałtowo
oraz dochodów opodatkowanych na zasadach szczególnych
.

Jak wcześniej wskazywano, w odniesieniu do blisko dwudziestu rodzajów źródeł przychodów
(takich jak między innymi renty i emerytury, alimenty,
odsetki od udzielonych przez podatnika pożyczek,
wygrane w konkursach i grach, i zakładach wzajemnych,
dochody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych,
odsetki lub inne przychody od środków pieniężnych
zgromadzonych na rachunku podatnika lub w innych formach oszczędzania lub inwestowania,
a także dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych)
osiągający je podatnicy nie mają prawa do potrącania kosztów uzyskania przychodu.

W przypadku wymienionych źródeł
opodatkowaniu podlega zatem de facto przychód, a nie dochód
.

Jednocześnie większość takich przychodów
nie podlega zsumowaniu z pozostałymi dochodami podatnika
dla celu ustalenia podstawy opodatkowania, wykazywanej w zeznaniu rocznym,
zaś podatek pobiera się od nich w formie ryczałtu.

Stawki ryczałtowe wahają się obecnie od 10%
w przypadku wygranych w konkursach i grach, i zakładach wzajemnych,
poprzez 19% przy odsetkach od pożyczek, dyskoncie od papierów wartościowych,
odsetkach lub innych przychodach ze środków pieniężnych
zgromadzonych przez podatnika na rachunku bankowym oraz dywidendach,
aż po stawkę 75% w odniesieniu do dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów
(w przedmiocie opodatkowania przychodów z odsetek bankowych
oraz dochodów z tytułu udziału w funduszach kapitałowych
zob. także wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 lutego 2002 roku, sygn. akt K 47/01,
„Przegląd Podatkowy” z 2002 r. nr 5
oraz wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 maja 2002 roku, sygn. akt K 6/02)
.

Powszechnie obowiązująca tabela stawek podatku dochodowego od osób fizycznych
nie znajduje także zastosowania do dochodów
z odpłatnego zbycia nieruchomości
oraz dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych
lub pochodnych instrumentów finansowych,
i z realizacji praw z nich wynikających
oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną
oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną
albo wkładów w spółdzielniach
w zamian za wkład niepieniężny
w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

W przypadku wymienionych rodzajów dochodów stawka stała wnosi 19% uzyskanego dochodu.

Analogiczna stawka odnosi się do dochodów jednej jeszcze grupy podatników,
to znaczy do przedsiębiorców, którzy wybrali opodatkowanie liniowe,
składając organom podatkowym odpowiednie oświadczenie.

Uprawnienie do wyboru tej formy opodatkowania
zasadniczo przysługuje wszystkim podatnikom osiągającym przychody z działalności gospodarczej,
w tym także osobom, które działalność taką dopiero rozpoczynają.

Jeżeli jednak podatnik, który wybrał opodatkowanie liniowe
uzyska z prowadzonej działalności gospodarczej
(prowadzonej samodzielnie lub w formie spółki nieposiadającej osobowości prawnej)
przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy,
przy czym będą to usługi odpowiadające zakresowi jego obowiązków pracowniczych,
utraci on prawo do opodatkowania w tej formie (art. 9a u.p.d.o.f.).

W orzecznictwie podkreśla się, iż użyte w przepisie art. 9a ust. 3 u.p.d.o.f. sformułowania
nie oznaczają,
iż czynności wykonywane w ramach prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej
muszą być tożsame z jego wcześniejszymi obowiązkami pracowniczymi.
Do wykluczenia możliwości opodatkowania z prowadzonej działalności gospodarczej
wystarczającym jest wykonywanie, w ramach tej działalności,
czynności zbliżonych, podobnych do czynności wykonywanych w ramach stosunku pracy
(wyrok WSA w Olsztynie z dnia 11 grudnia 2008 roku, sygn. akt I SA/Ol 483/08, niepublikowany,
LEX nr 531069)
.

Podatnik opodatkowany podatkiem liniowym
ustala wielkość przychodu, koszt jego uzyskania, a w konsekwencji wielkość dochodu
na ogólnych zasadach dotyczących pozarolniczej działalności gospodarczej w tym podatku.

Jednakże dochód ten – bez względu na jego wysokość
– zawsze obciążony będzie jednakową 19% stawką podatku.

Jednocześnie jednak wybór takiego sposobu opodatkowania
pozbawia podatnika możliwości skorzystania
ze zdecydowanej większości przewidzianych przepisami ulg i preferencji podatkowych
,
w tym także – jak już wcześniej wskazywano — możliwości wspólnego opodatkowania z małżonkiem.

Wyłączone są także zwolnienia
przysługujące w związku z inwestycjami w specjalnych strefach ekonomicznych.

Jedyną korzyścią pozostaje prawo do pomniejszenia uzyskanego dochodu
o wniesione składki na ubezpieczenie społeczne,
zaś podatku – o składki na ubezpieczenie zdrowotne (art. 30c u.p.d.o.f.).

Opodatkowanych liniowo dochodów z działalności gospodarczej
nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych
.

Dochody, które nie realizują w podatku dochodowym zasady powszechności przedmiotowej
i nie są włączone do dochodu globalnego podatnika oraz opodatkowane są oddzielnie
zostały obciążone stawkami proporcjonalnymi o różnej wysokości.
Są to między innymi

 • w przypadku zryczałtowanego podatku dochodowego ze sprzedaży
  lub zamiany nieruchomości i praw majątkowych – 10% uzyskanego przychodu

 • dochodów z działalności literackiej, z uprawiania sportu, praw autorskich, dziennikarstwa
  również nie łączy się z innymi dochodami
  i ustala się w formie ryczałtu w wysokości 20% uzyskanego przychodu

 • wygrane w konkursach i grach oraz nagrody związane ze sprzedażą premiową
  obciążone są 10% stawką

 • wynagrodzenia za udzielanie pomocy policji, organom kontroli skarbowej, straży granicznej,
  odpowiednim służbom wywiadu i kontrwywiadu opodatkowane są w wysokości 20% wynagrodzenia

 • od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodu
  podatek ustala się według 75% stawki w relacji do tego dochodu (tzw. stawka sankcyjna)

Wszystkie dochody kapitałowe (np. odsetki z lokat bankowych, zyski ze sprzedaży akcji)
są oprocentowane według 19% stawki podatkowej,
przy czym w niektórych przypadkach możliwe jest uwzględnienie kosztów uzyskania przychodów.

Specjalne metody obliczania podatku dochodowego oraz stawki podatkowej
związane są z unikaniem podwójnego opodatkowania dochodu.
Istnieją tu dwie możliwości:

 • pierwsza z tych metod
  zwana metodą zwolnienia z progresją (tzw. exemption with progression),
  polega na tym, że dochód opodatkowany w jednym państwie
  jest zwolniony od podatku w drugim,
  jednakże przy ustalaniu stawki od dochodu osiągniętego w drugim państwie
  uwzględnia się również dochód osiągnięty w tym drugim państwie;
  i tak dla ustalenia stawki procentowej
  – do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym
  dodaje się dochody zwolnione od tego podatku ze źródeł położonych za granicą
  (dochód łączny);
  od dochodu łącznego oblicza się podatek według właściwej progresywnej skali podatkowej
  (kwota podatku);
  oblicza się stopę procentową podatku,
  którą wyraża stosunek kwoty podatku do dochodu łącznego;
  stopa procentowa podatku stosowana jest do dochodu
  uzyskanego ze źródeł przychodu położonych w Polsce, co daje należny podatek dochodowy

 • druga metoda to tzw. kredyt podatkowy (tax cerdit), zwana też metodą odliczenia,
  polega ona na tym, że dochody osiągnięte w kraju
  łączy się z dochodami osiągniętymi za granicą,
  od tak uzyskanej sumy oblicza się podatek,
  a następnie od tego podatku odlicza się kwotę podatku zapłaconego za granicą;
  odliczenie to nie może jednak przekroczyć
  tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia,
  która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w państwie obcym
  (taką metodę przewiduje
  obecna umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania między Polską a Wielką Brytanią

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Skomentuj mój wpis jako pierwszy !

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *