Wyłączenia spod opodatkowania

W swym aktualnym kształcie przepis art. 2 u.p.d.o.f.
określa siedem rodzajów przychodów, do których nie stosuje się przepisów omawianej ustawy.
Są to:

 • przychody z działalności rolniczej w rozumieniu art. 2 ust. 2 u.p.d.o.f.
  z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej
  w rozumieniu art. 2 ust. 3 u.p.d.o.f

 • przychody z gospodarki leśnej w rozumieniu ustawy o lasach
  (ustawa z dnia 28 września 1991 roku, t.j. DzU z 2014 r., poz. 1153 ze zm.),
  czyli przychody z urządzania, ochrony i zagospodarowania lasu,
  utrzymywania i powiększania zasobów i upraw leśnych, gospodarowania zwierzyną,
  pozyskiwania – z wyjątkiem skupu
  – drewna, żywicy, choinek, karpiny, kory, igliwia, zwierzyny oraz płodów runa leśnego,
  a także sprzedaży tych produktów w stanie nieprzetworzonym.
  W latach 2002-2012 wyłączenie obejmowało także przychody
  w rozumieniu ustawy o przeznaczaniu gruntów rolnych do zalesienia
  (ustawa z dnia 8 czerwca 2001 roku, DzU nr 73, poz. 764 ze zm.,
  czyli przychody uzyskiwane tytułem ekwiwalentów
  za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej.
  Zgodnie z obowiązującą w latach 2001-2003
  ustawą o przeznaczaniu gruntów rolnych do zalesienia,
  właściciel gruntu, na którego wniosek wydano decyzję administracyjną
  o przeznaczeniu gruntów do zalesienia,
  nabywał prawo do wypłacanego w okresach miesięcznych
  ekwiwalentu za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej.
  Właściciel gruntu otrzymywał wskazany ekwiwalent finansowany
  ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
  – do czasu nabycia prawa do emerytury lub renty, nie dłużej jednak niż przez 20 lat.
  Tak określony ekwiwalent,
  stanowiący w założeniu rekompensatę utraconych przychodów z działalności rolniczej,
  nie podlegał – podobnie jak i te przychody
  – przepisom ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
  Ustawa o przeznaczaniu gruntów rolnych do zalesienia została uchylona
  przepisami ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o wspieraniu obszarów wiejskich ze środków
  pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej
  (DzU nr 229, poz. 2273)

 • przychody podlegające podatkowi od spadków i darowizn
  (ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn,
  t.j. DzU z 2015 r., poz. 86),
  a więc przychody osiągane w drodze spadku, darowizny, zasiedzenia,
  nieodpłatnego zniesienia współwłasności,
  zachowku oraz nabycia prawa do wkładu oszczędnościowego
  na podstawie dyspozycji wkładcy na wypadek śmierci i nabycia jednostek uczestnictwa
  na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego
  albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego, otwartego na wypadek jego śmierci

 • przychody z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy;
  jak słusznie wskazuje się w orzecznictwie,
  wyłączeniem objęte są tylko czynności,
  które ze względu na swój charakter
  nigdy nie mogą być nawet hipotetycznym przedmiotem stosunku cywilnoprawnego,
  a nie na przykład czynności podjęte bez wymaganego zezwolenia
  (zob. m. in. wyrok NSA w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2011 roku, sygn. akt II FSK 2022/09
  oraz wyrok NSA w Warszawie z dnia 17 maja 2013 roku, sygn. akt II FSK 1801/11:
  Przedmiotem prawnie skutecznej umowy, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.f.,
  nie mogą być zachowania, które ze swojej istoty są sprzeczne z prawami przyrody,
  ustawą lub zasadami współżycia społecznego
  i w konsekwencji w ogóle nie mogą być określone
  w treści ważnej i wywołującej zamierzone skutki umowy.
  Fakt zawarcia nieważnej w świetle prawa cywilnego umowy
  nie oznacza, iż ewentualne przychody z niej wynikające nie podlegają ustawie.
  Jeżeli bowiem przyczyna nieważności umowy
  nie tkwi w istocie zachowania się (czynności) podatnika,
  z którego wynikają przychody,
  a korzyść otrzymana w wyniku wykonania nieważnej umowy
  może zostać uznana za przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym,
  to przychód ten podlega tej ustawie
  )

 • przychody z tytułu podziału wspólnego majątku małżonków
  w wyniku ustania lub ograniczenia małżeńskiej wspólności majątkowej
  oraz przychodów z tytułu wyrównania dorobków
  po ustaniu rozdzielności majątkowej małżonków lub po śmierci jednego z nich

 • przychody (dochody) przedsiębiorcy żeglugowego, opodatkowane podatkiem tonażowym
  (zob. szerzej w pkt 5.5. niniejszego rozdziału)

 • objęte wspólnością majątkową małżeńską świadczenia na zaspokojenie potrzeb rodziny
  w rozumieniu art. 27 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
  (ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku, t.j. DzU z 2012 r., poz. 788 ze zm.).
  W myśl wskazanego przepisu
  na małżonkach ciąży obowiązek współdziałania dla dobra rodziny,
  polegający na przyczynianiu się do zaspokajania jej potrzeb materialnych

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Skomentuj mój wpis jako pierwszy !

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *