Ulgi podatkowe odejmowane od podatku

Podatek wynikający z zastosowania do podstawy opodatkowania właściwej stawki
ulec może pomniejszeniu
w przypadku podatników korzystających z ulg określonych art. 27b i 27f u.p.d.o.f.
Swoim charakterem ulgi te zbliżone są
do omówionych wcześniej odliczeń od dochodu przed opodatkowaniem.
Polegają one bowiem również na uprawnieniu podatników
do pomniejszenia kwoty podatku w przypadku poniesienia określonego rodzaju wydatków
.

Obliczony za rok podatkowy podatek dochodowy
w pierwszej kolejności ulega obniżeniu
o kwotę składek na powszechne ubezpieczenie zdrowotne,
opłaconych bezpośrednio przez podatnika lub pobranych przez płatnika (art. 27b u.p.d.o.f.).

Podatek może być pomniejszony maksymalnie o 7,75% podstawy wymiaru składki,
niezależnie od wysokości składki, jaką może być obciążony ubezpieczony
.

Obniżenie nie dotyczy składek pobranych od dochodu lub przychodu wolnego od opodatkowania
oraz dochodu, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Natomiast prawo do omawianej ulgi zachowują podatnicy
wnoszący składki na obowiązkowe ubezpieczenia zdrowotne
w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej
lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego
lub w Konfederacji Szwajcarskiej,
o ile istnieje podstawa prawna wynikająca z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska,
do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych
od organu podatkowego państwa, w którym podatnik składki te opłacał
(zob. też wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 listopada 2007 roku,
sygn. akt K 18/06, DzUnr.211, poz. 1549)
.

Druga spośród ulg polegających na możliwości pomniejszenia należnego podatku
obowiązuje od 1 stycznia 2007 roku i dotyczy podatników wychowujących dzieci (art. 27f)
.

Ulga przysługuje rodzicom
(biologicznym lub adopcyjnym – także opiekunom prawnym i rodzicom zastępczym),
którzy w roku podatkowym wychowywali małoletnie dzieci własne lub przysposobione.

Wyjątkowo ulga przysługuje także w przypadku wychowania dziecka,
które nie ukończyło 25 lat i pobiera naukę
oraz dziecka bez względu na wiek, o ile otrzymuje ono zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną.

Warunki uprawniające do skorzystania z omawianej ulgi oraz zasady ustalania jej wysokości
ulegały w ostatnim okresie istotnym zmianom.

Mianowicie: począwszy od roku 2013 uprawnienie do omawianej ulgi,
w przypadku podatników posiadających tylko jedno dziecko,
po raz pierwszy ulga uwarunkowana zostało poziomem dochodów rodziców lub opiekunów,
co ilustruje poniższe zestawienie:

Limit
dochodów
Osoby pozostające w związku małżeńskim cały rok podatkowy
i posiadające 1 dziecko – wskazana kwota obejmuje łączne dochody małżonków
112 000
Osoby niepozostąjące w związku małżeńskim, samotnie wychowujące 1 dziecko 112 000
Osoby niepozostające w związku małżeńskim i posiadające 1 dziecko 56 000

W przypadku podatników posiadających więcej niż jedno dziecko
powyższe zasady nie znajdują zastosowania,
a zatem ulga przysługuje im bez względu na poziom uzyskanego w roku podatkowym dochodu.

Jak już wcześniej wskazywano, dla uznania podatnika za osobę samotnie wychowującą dziecko
nie wystarczy już obecnie stwierdzenie jej prawnego statusu
(to jest pozostawania panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem,
osobą pozostającą w separacji
lub wreszcie osobą, której małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich
lub odbywał karę pozbawienia wolności).

Od dnia 1 stycznia 2011 r. dodatkowym warunkiem niezbędnym
jest ustalenie, iż w roku podatkowym wskazane osoby istotnie samotnie wychowywały dziecko.

Innymi słowy – jak słusznie wskazuje się w orzecznictwie
– nie każda osoba mająca dzieci i znajdująca się w stanie wolnym
jest osobą samotnie wyohowującą dziecko.

Podstawowym bowiem warunkiem skorzystania z określonych preferencji podatkowych
(takich jak między innymi omawiana ulga)
jest fakt samotnego sprawowania pieczy,
troszczenia się o byt materialny i rozwój emocjonalny dziecka bez udziału innej osoby.

Z dniem 1 stycznia 2015 zwiększeniu uległa natomiast kwota ulgi,
przysługująca na wychowanie trzeciego, czwartego i kolejnych dzieci.
Skalę owego zwiększenia ilustruje poniższe zestawienie:

Ulga miesięczna od 2015
Pierwsze dziecko 92,67
Drugie dziecko 92,67
Trzecie dziecko 166,67
Czwarte i następne dziecko 225,000

Istotniejszą jeszcze zmianą wydaje się być
umożliwienie podatnikom korzystającym z omawianej ulgi
dokonywania odliczenia kwot przewyższających kwotę obliczonego za dany rok podatku,
pomniejszonego o wniesione składki na ubezpieczenie zdrowotne (art. 27f ust. 8).

Na gruncie wcześniej obowiązujących przepisów często mogła zdarzać się sytuacja,
w której ze względu na brak wystarczająco wysokiego podatku do zapłaty
podatnicy (zwłaszcza wielodzietni) nie mogli wykorzystać przysługującej im ulgi w całości.

Obecnie jeśli dochodzi do “wyzerowania” podatku do zapłaty,
pozostała część ulgi na wychowanie dzieci
może być wykorzystana na zasadach, określonych w art. 27 ust, 9-12.

Zgodnie ze wskazanymi przepisami podatnicy, którym przysługuje ulga na wychowanie dzieci
mogą otrzymać nie tylko zwrot zapłaconego w formie zaliczek podatku,
ale także pozostałą część przysługującej ulgi,
do wysokości kwoty zapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.
W przypadku gdy ulga przysługuje obojgu rodzicom (opiekunom prawnym lub rodzicom zastępczym)
ustała się łączną kwotę tych składek.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Skomentuj mój wpis jako pierwszy !

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *