Miejsce dokonania dostawy towarów

Podatek od towarów i usług jest podatkiem o charakterze terytorialnym.
Oznacza to, że opodatkowaniu w Polsce podlegają tylko te dostawy towarów i te usługi,
dla których miejscem świadczenia,
wyznaczonym zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
jest terytorium kraju
.

Tak wyznaczone miejsce powstania obowiązku podatkowego
może nie mieć nic wspólnego z miejscem faktycznego wykonania czynności.

W przypadku dostawy towarów wysyłanych lub transportowanych
(tzw. dostawy dynamiczne)
miejscem świadczenia jest miejsce,
w którym towary znajdują się w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu do nabywcy

(art. 22 ust. 1 pkt 1 u.p.t.u.).

Dostawa towarów, które nie są wysyłane czy transportowane (tzw. dostawa statyczna),
jest opodatkowana w miejscu, w którym towary znajdują się w momencie dostawy
.

Żeby dostawę uznać za dynamicznąv
musi istnieć dostateczny czasowy i materialny związek
pomiędzy dostawą towarów i ich wysyłką lub transportem.

Dostawa statyczna zachodzi zarówno w przypadku,
gdy towary z natury rzeczy nie mogą zostać przemieszczone (np. nieruchomości),
jak i wówczas, gdy charakter towarów nie wyklucza ich wysyłki czy transportu (rzeczy ruchome),
lecz w danej konkretnej dostawie towary te nie są przemieszczane w sposób zorganizowany.

W przypadku towarów, które są instalowane lub montowane, z próbnym uruchomieniem lub bez niego,
przez dokonującego ich dostawy lub przez podmiot działający na jego rzecz
miejscem świadczenia jest miejsce, w którym towary są instalowane lub montowane.

Za instalację lub montaż nie uznaje się prostych czynności
umożliwiających funkcjonowanie montowanego lub instalowanego towaru
zgodnie z jego przeznaczeniem.

Odrębne zasady wprowadzono dla tzw. transakcji łańcuchowych.
Zgodnie z art. 22 ust. 2 u.p.t.u.,
w przypadku gdy kilka podmiotów dokonuje dostawy tego samego towaru
w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje ten towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności nabywcy,
wysyłka lub transport tego towaru jest przyporządkowana tylko jednej dostawie
.

Jeżeli towar jest wysyłany lub transportowany przez nabywcę,
który dokonuje również jego dostawy,
przyjmuje się, że wysyłka lub transport są przyporządkowane dostawie dokonanej dla tego nabywcy,
chyba że z warunków dostawy wynika,
że wysyłkę lub transport towaru należy przyporządkować jego dostawie.

Dostawę towarów, która poprzedza wysyłkę lub transport towarów,
uznaje się za dokonaną w miejscu rozpoczęcia wysyłki lub transportu towarów.

Dostawę, która następuje po wysyłce lub transporcie towarów,
uznaje się za dokonaną w miejscu zakończenia wysyłki lub transportu towarów.

Miejscem dostawy towarów na pokładach statków, samolotów lub pociągów
w trakcie części transportu pasażerów wykonywanej na terytorium Unii Europejskiej
– jest miejsce rozpoczęcia transportu pasażerów.

Przez część transportu pasażerów wykonaną na terytorium Unii Europejskiej
rozumie się część transportu zrealizowanego bez zatrzymania na terytorium państwa trzeciego,
od miejsca rozpoczęcia transportu pasażerów do miejsca zakończenia transportu pasażerów.

Miejscem dostawy gazu w systemie gazowym, energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym,
energii cieplnej lub chłodniczej przez sieci dystrybucji energii
dla podatnika zajmującego się ich odsprzedażą w sieci dystrybucji
– jest siedziba działalności gospodarczej nabywcy
albo stałe miejsca prowadzenia działalności gospodarczej nabywcy,
do którego dostarczane są te towary,
a w przypadku braku siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej
— miejsce, w którym nabywca posiada stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu.

W przypadku dostawy gazu w systemie gazowym lub energii przez sieci dystrybucji,
jeżeli taka dostawa jest dokonywana
dla podmiotu innego niż podatnik zajmujący się ich odsprzedażą w sieci dystrybucji,
miejscem dostawy jest miejsce, w którym nabywca korzysta z tych towarów i je zużywa.

One thought on “Miejsce dokonania dostawy towarów

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Jeden komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *